רב הונא (הכהן)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רב הונא (השני) היה אמורא בבלי בדור השלישי והרביעי. הוא היה כהן, בניגוד לרב הונא הידוע שהיה "ישראל".

רב הונא נולד לאביו העשיר משה בר עצרי‏[1] שהתגורר בבבל. הוא למד בישיבתו של רב הונא (האמורא הידוע רבו של רב חסדא)‏[2]. התגורר בבבל, ועלה לארץ ישראל‏[3] שם קיבל תורה מפי גדולי החכמים - רבי אלעזר[4] רבי אמי[5] רבי אבהו[6] ורבי חייא בר אבא[7].

הוא למד גם אצל רב הונא בר חיננא[8] אך הרא"ש גורס שם רב פפא}}. מסופר כי בצעירותו בתקופת שהותו בבבל, הוא היה עני מאוד. אביי יעץ שיגרש את אשתו ויגבה מאביו - שהיה עשיר מופלג והיה הערב - את כתובתה, ואחרי זה יחזירנה. למרות שבמשנה מובא כי המגרש את אשתו בבית דין במקרה כזה שכתובתה על אחרים, צריך לידור ממנה הנאה כדי שלא יחזירנה לאחר הגירושין, וזאת מפני חשש שמא מערים הוא לגרש אותה כדי שתגבה את כתובתה ותתעשר, נענה אביי שיכול הוא לגרש את אשתו בצנעא ללא התערבות בית דין וממילא לא יכריחוהו לעשות כך. לבסוף התברר שהוא כהן ואינו יכול לגרש את אשתו כי אז יהיה אסור לו להחזיר אותה. אמר על כך אביי: ""בתר ענייא אזלא עניותא" - אחרי עני הולכת העניות[9] למרות שהיה עני ולמרות שהותר לו לאכול מעשר - בתור כוהן, הוא סירב לאכול מעשר[10].

קישורים חיצוניים[edit]

הערות שוליים

  1. ערכין כג א
  2. ראה ירושלמי ברכות ריש פרק ב' ומגילה פרק ב' הלכה ב' וכן בגיטין פרק א' הלכה ב'
  3. ראה ירושלמי ראש השנה פרק ב' הלכה ב'
  4. שבת נד, ב בבא מציעא נב ב מכות יב ב
  5. בבא בתרא יא ב
  6. ירושלמי ברכות ח ה
  7. מועד קטן כ' א
  8. כתובות סא א
  9. ערכין שם
  10. תלמוד ירושלמי מעשר שני, דף לא עמוד א.