רב נחמן בר יצחק

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רב נחמן בר יצחק הוא אמורא ידוע המוזכר רבות בתלמוד, תלמידו של רב נחמן.

תורתו[edit]

מתרץ מספרי תנאים אוצר כתבי האדר"ת בקונטרס ענייני ביקורת לסדרי הדורות, ספר ברכת כהן בקונטרס מגילת סתרים

 • הכי קאמר ארבע פעמים נכנסין להפיס ולכל חדא וחדא היו בה טובא פייסות יומא כה..
 • ארבעה חודשים ובהן כמה ראשי שנים ראש השנה ז:.
 • שלושה כללות בארבעה מקומות בבא קמא יד. בסופו.
 • ארבעה שומרים ודיניהן שלושה שבועות מט:.

דורש לפי הכתיב ספר ברכת כהן בקונטרס מגילת סתרים, גליון הש"ס יומא לח: ומגילה טו:

 • רגלי חסידיו ישמור. חסידיו טובא משמע. חסידו כתיב יומא לח:.
 • ורוב בניו - ורוב בגימטריא מאתו וארביסר הוו. ורב כתב מגילה טו:.
 • ינחם אחריני משמע. ינחם כתיב מועד קטן כח:.
 • וכבשוה תרתי משמע. וכבשה כתיב יבמות סה:.
 • מחוספס טובא הווי יותר מרמ"ח בגימטריא. מחספס כתיב יומא עה:.

מכנה שמות לחכמים לחקר שמות וכינויים בתלמוד ר' ראובן מרגליות ה

 • אנא לא זילאי ולא זיואי ולא זהומאי ידענא ברכות נג:.
 • אנא לא חכימאה אנא ולא חוזנאה אנא ולא יחידאה אנא פסחים קה:.
 • שלמן - שלום אתה ושלימה משנתך ברכות לט:.
 • מכנה את רב יוסף "סיני" ערובין ל..
 • מכנה את המשיח "בר נפלי" סנהדרין צו:.

מיישב גירסאות שונות ספר ברכת כהן בקונטרס מגילת סתרים

 • מאן דתני מסיקין לא משתבש בבא קמא קטז:.
 • מאן דתנא משירין לא משתבש ביצה לה:.
 • מאן דתני ניבה לא משתבש בבא קמא ס..

"וסימניך" סימנים שבת ס:, סו., סו:, תענית י., יבמות כא., כתובות ו. (אוצר כתבי האדר"ת בקונטרס ענייני ביקורת לסדרי הדורות)