רב יצחק בריה דרב יהודה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רב יצחק בריה דרב יהודה היה בנו של רב יהודה. עוד מקטנותו נודע כחריף ובקי, ואביו רב יהודה פסק כי תינוק חריף שכמותו נחשב כבקי בטיב משחר כבר בגיל חמש - שש, ועליו נאמר "הפעוטות ממכרן ממכר ומקחן מקח".

הוא היה תלמידו של רמי בר חמא שנודע בחריפותו, אך לאחר שהחליט כי דרך הבקיאות עדיפה יותר שכן אדם שבקי בכל המשניות ופוסק מאשר כתוב במשנה ולא מסברא לעולם לא יטעה שהרי אינו אומר אלא מהכתוב במשנה, עבר ללמוד אצל רב ששת. כן למד גם אצל רב הונא ואצל רבה[1].

בנו היה איסי, שבתו היתה חומא, אשתו של רחבא מפומבדיתא, ולאחר פטירתו - אשתו של רב יצחק בריה דרבה בר בר חנה, ולאחר פטירתו - של אביי.

הערות שוליים

  1. בבלי, עירובין פ ע"ב ודף צז ע"א. בבלי, נדה יז ע"ב; שבועות לו ע"ב.