אמימר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אמימר הוא אמורא בדור השישי לאמוראי בבל, מוזכר לרוב עם מר זוטרא לרב אשי

תורתו[edit]

"אמר ליה רב אשי לאמימר וכו' אמר ליה אמימר לרב אשי לא שמיעא לי כלומר לא סבירא לי" מסורת הש"ס ערובין קב:

  • אמר ליה רב אשי לאמימר דרב הונא מאי. אמר ליה לא שמיעא לי כלומר לא סבירא לי כתובות צז..
  • אמר ליה רב אשי לאמימר הא דרב נחמן מאי בגוד או אגוד. אמר ליה לא שמיעא לי כלומר לא סבירא לי בבא בתרא יג:.
  • אמר ליה רב אשי לאמימר והא דאביי מאי. אמר ליה לא שמיעא לי כלומר לא סבירא לי בבא בתרא קסה..
  • אמר ליה רב אשי לאמימר הא דרב מאי בספק דרוסה. אמר ליה לא שמיעא לי כלומר לא סבירא לי חולין נג:.
  • אמר ליה רב אשי לאמימר הא דרב נחמן מאי בסימן אחד בעוף. אמר ליה לא שמיעא לי כלומר לא סבירא לי חולין סב..
  • אמר ליה רב אשי לאמימר בעורר או בעומד למאי נפקא מינה לכדרב יוסף. אמר ליה לא שמיעא לי כלומר לא סבירא לי כתובות פג:.