רב אשי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
רב אשי
תקופתו אמוראים
דור הדור השישי לאמוראי בבל
בית מדרש ישיבת סורא
רבותיו רב כהנא מפום נהרא, אמימר
חבריו רבינא, רב אידי בר אבין (השני)
תלמידיו רפרם (אמורא בדור השביעי)
מקום קבורתו יש מסורת הטוענת שמקום קבורתו הוא ליד גבול ישראל ולבנון סמוך לקיבוץ מנרה.

רב אשי הוא אמורא בדור השישי לאמוראי בבל, מחותמי התלמוד

תורתו[edit]

מקשר בין מחלוקות

 • רב ושמואל בפלוגתא דרבי אליעזר ורבנן קמיפלגי ערובין סח:.
 • האי תנא הוא דחמירא עליה שבת כעבודה זרה ערובין סט:.
 • כמחלוקת בעדות כך מחלוקת בחמץ פסחים יב:.
 • לעולם דמית אחר חצות, ורבי שמעון היא דאמר אין בעלי חיים נדחין ואביי, רב שרביא ורבינא תירצו שם בדרכים אחרות פסחים צח..

פורך פירכא על קל וחומר

 • ומה אמה עברייה שאינה נקנית בביאה נקנית בכסף זו אישה שנקנית בביאה אינו דין שתיקנה בכסף וכו' אמר רב אשי משום דאיכא למימר מעיקרא דדינא פירכא קידושין ד:.
 • ומה יבמה שאין נקנית בכסף נקנית בביאה זו אישה שנקנית בכסף אינו דין שתיקנה בביאה וכו' אמר רב אשי משום דאיכא למימר מעיקרא דדינא פירכא קידושין ד:.
 • אין לי אלא בחלב אימו, בחלב אחותו גדולה מניין וכו' אמר רב אשי משום דאיכא למימר מעיקרא דדינא פירכא חולין קיד..
 • מן הבהמה להוציא את הרובע והנרבע והלא דין הוא וכו' אמר רב אשי משום דאיכא למימר מעיקרא דדינא פירכא תמורה כח..
 • אין לי אלא בחלב אימו היא עצמה בחלבה מניין וכו' אלא אמר רב אשי משום דאיכא למימר מה לפרי עם פרי שכן גופים חולין קיד:.
 • מניין לבשר בחלב שאסור וכו' אמר רב אשי משום דאיכא למימר נבילה תוכיח חולין קטו:.

"שתי תקנות הוו" ספר ברכת כהן בקונטרס מגילת סתרים

 • כתובות יב., גיטין מז:, מנחות נב., יומא כב.

"בישראל מומר" אוצר כתבי האדר"ת בקונטרס ענייני ביקורת לסדרי הדורות

 • סיפא בישראל מומר לגבי עבודת כוכבים סנהדרין סא:.
 • לא תימא אימר אלא ודאי ישראל מומר הווה ופלח לה ברצון עבודה זרה נד..
 • הכי קתני הכל שוחטין ואפילו ישראל מומר חולין ג..
 • התיר עצמו למיתה קאמרת, אין לך מומר גדול מזה חולין מא..

"דייקא נמי דקתני"

 • ברכות כו., חולין יג:, יח.

"והא דרב אשי ברותא ויש גורסים "בדותא" היא" ציין לזה מסורת הש"ס פסחים יא.

 • בבא בתרא קמה., זבחים ק:, בבא מציעא עא:, יבמות כא., מנחות סח. צה:, פסחים יא.

עיין עוד בשיטתו של רב אשי במחלוקותיו על מר זוטרא בחלק א אות ‎יג