Beit Midrash

  • Sections
  • Self Guided Learning
To dedicate this lesson

The Torah study is dedicated in the memory of

Robert Chai ben Myriam

Kiddush on Schnapps

Can we make kiddush on whisky or must we make it on wine? What is the correct way to make Kiddush on whisky? Do you need a Revi'it or not?

undefined

Rabbi Yoel Lieberman

kislev 5772
4 min read
1.On what type of beverage must one make Kiddush?
ספר החינוך מצוה לא מצות קידוש שבת בדברים. לדבר דברים ביום שבת בהכנסתו וכן ביציאתו...אמר [שמות כ', ח'] זכור את יום השבת לקדשו, כלומר זכרהו זכר קדושה וגדולה. ובפירוש אמרו לנו חכמינו [פסחים דף ק"ו ע"א] שדברים אלה מצווים אנו לאומרן על היין, שכן בא הפירוש זכרהו על היין... ועל כן נתחייבנו לעשות המעשה עם היין, לפי שטבע האדם מתעורר בו הרבה שהוא סועד ומשמח, וכבר אמרתי לך כי לפי התעוררות האדם ומעשהו יתפעל אל הדברים לעולם. ומזה השורש אמרו זכרונם לברכה בגמרא [פסחים דף ק"ו ע"ב], שאם הפת חביב על אדם יותר שיקדש על הפת. כי אז מתעורר טבעו יותר למה שהוא תאב.

a. The Sefer Hachinuch says that according to the Gemara in Pesachim, performing the Mitzvah of remembering Shabbat by Kiddush is done over wine. Because it is a satisfying beverage and it also makes people happy. However, if one feels happier with bread, Kiddush may be made over bread.

רמב"ם הלכות שבת פרק כט הלכה ו: מדברי סופרים לקדש על היין ולהבדיל על היין.
b.The Rambam says that it is a rabbinic requirement to make Kiddush over wine.

שולחן ערוך אורח חיים סימן רעב סעיף ג: מקדשין על יין שבפי החבית, אע"פ שיש בו קמחין... ועל יין שבשולי החבית, אע"פ שיש בו שמרים; ועל יין שחור; ועל יין מתוק; ועל יין דריחיה חלא וטעמיה חמרא. ומ"מ מצוה לברור יין טוב לקדש עליו.
c. The Shulchan Aruch enumerates wines of even inferior quality over which may be made, however he says it is a mitzvah to choose a good wine to make Kiddush on.

משנה ברורה סימן רעב ס"ק ט: ומ"מ מצוה וכו' - היינו אף דמקדשין אכל הני [אלה] אף לכתחלה מ"מ מצוה מן המובחר לברור יין טוב. וע"כ טוב שלא יקח מסתם יין שבמרתף לקידוש עד שיראה מתחלה אם אינו מקולקל:
d. The Mishna B'rura(=MB) emphasizes that although all the wines pointed out in the Shulchan Aruch are kosher for Kiddush, a good wine should be chosen from the wine cellar.

2. Is the preference for wine on for the night Kiddush or also for the day Kiddush which is a Rabbinic requirement?

שולחן ערוך אורח חיים סימן רעב סעיף ט: ובבוקר יותר טוב לקדש על השכר שיברך עליו שהכל קודם ברכת המוציא, שאם יברך על הפת תחלה אין כאן שום שינוי, ודברי טעם הם.
The Shulchan Aruch says that if one does not have wine for the day Kiddush, it is better to make Kiddush on beer than on bread so that the Bracha will be noticeable that it is for Kiddush. For if one were to make just "Hamotzi" for Kiddush, it does not seem that it is for Kiddush.

משנה ברורה סימן רעב ס"ק כט: טוב לקדש - היינו דבזה הוא יותר טוב מעל הפת כמו שמפרש הטעם. אבל יין במקום שהוא מצוי ודאי יברך עליו אפילו ביום וכדמוכח בסימן רפ"ט ס"ב. ומ"מ במדינתנו שהיין ביוקר ורוב שתיית המדינה הוא משאר משקין לא נהגו אפילו הגדולים להדר אחר יין ביום שהקידוש שלו הוא רק מדרבנן לכו"ע וסומכין עצמן על דברי המקילין בזה ומי שמברך גם ביום על היין ודאי עושה מצוה מן המובחר:

The MB says that the preference for beer over bread is only where there is no wine. However, where there is wine, Kiddush should be made on wine. The MB also point that in his days wine was very expensive, and even the Gdolim didn't necessarily go searching for wine for the day Kiddush which is only D'rabanan and they rely on the more lenient opinions. Nonetheless it is still a "mitzvah min Hamuvchar" a choice mitzvah to make Kiddush over wine.


3.What quantity must the Kiddush cup contain?

רמב"ם הלכות שבת פרק כט הלכה ז כיצד הוא עושה? לוקח כוס שהוא מחזיק רביעית או יתר
The Rambam says that a Reve'it must be used.
Today, there are two major opinions in regard to how much a Reve'it is. One opinion which is an old time Yerushalmi custom is of 86 cc. This opinion is ascribed to R. Chaim Na'eh.
The more stringent opinion is that of the Chazon Ish which the amount of 150 cc. The difference revolves around how much fluid replaces the volume of one and a half eggs and are the eggs in our time the same in size as the eggs in the time of the Gemara. The issue of the egg size is mentioned by the Mishna B'rura.
משנה ברורה סימן רעא ס"ק סח: ודע דשיעור רביעית הוא כמעט מלא שתי קליפות מביצה בינונית של תרנגולת והוא שיעור ביצה ומחצה עם הקליפה דלוג הוא ששה ביצים כדאיתא בגמרא וממילא רביעית הלוג הוא ביצה וחצי [מ"א ופמ"ג בסי' ר"י ובח"י הלכות פסח וש"א] ויש מחמירין מאד בענין השיעורין והוכיחו דהביצים נתקטנו בזמנינו למחצית ממה שהיה בימי הגמרא וע"כ שיעור רביעית הוא בכפלים.
4.How much must the person making Kiddush drink?
שולחן ערוך או"ח סימן רעא סעיף יג : צריך לשתות מכוס של קידוש כמלא לוגמיו, דהיינו כל שיסלקנו לצד אחד בפיו ויראה מלא לוגמיו, והוא רובו של רביעית.
The amount in Hebrew is called M'lo Logmav which is the amount of liquid one can hold in one cheek, which the majority of a Reve'it.
5. Can one make Kiddush on whisky and under what conditions?
משנה ברורה סימן רעב ס"ק ל: (ל) על שכר - ואם חביב לו יין שרוף יכול לקדש עליו ביום לכתחלה במדינתנו שהוא חמר מדינה אך שיזהר ליקח כוס מחזיק רביעית ולשתות ממנו מלא לוגמיו שהוא רוב רביעית ובדיעבד או בשעת הדחק שאין יכול לשתות כמלא לוגמיו ואין לו יין ושאר משקין אפילו שתיית כל המסובין מצטרפין למלא לוגמיו וכדלעיל סימן רע"א סי"ד.
The MB says that although for the day Kiddush schnapps can be used even to begin with, the cup must contain a Reve'it and a person must drink M'lo Logmav. Under extreme conditions the MB allows others to complete the drinking of the amount of M'lo Logmav.
6. Can Kiddush on a small whiskey glass be justified?
שמירת שבת כהלכתה חלק ב' עמ' קסח הערה עב: עיין אשל אברהם (בוטאטש) סי' רעב על מגן אברהם ס"ק ו,המלמד זכות על המקדשים על יי"ש בכוס קטנה ושותים ממנו מעט, וגם מברכים על המעט הזה ברכה אחרונה (כשיטת הט"ז) דמעט ממנו נרגש הרבה. ע"ש דמכל מקום טוב ונכון ודאי לברך על כשיעור.
ט"ז על שו"ע סימן ר"י ס"ק א: נראה לי שיין שרף שבמדינתנו אינו בכלל זה . דבזה אי אפשר לשתות רביעית הלוג ...ואם כן אזלינן בתר שיעור השתייה לרוב בני אדם בזה... ואז אע"פ שאין שם רביעית הלוג ..ואי אפשר לשתות רביעית לסתם אדם קרינן ביה שפיר "ושבעת"

The Shmirat Shabbat K'hichata quotes the Eshel Avraham who defends those who make Kiddush on whisky in a small cup based upon the opinion of the Taz (Rabbi David Halevi Segal) who says that a Bore Nefashot may be said on whisky on a quantity less than a Reve'it since one is content with less than a Reve'it. However, the Shmirat Shabbat says that is preferable to use the proper amount of a Reve'it. The Chatam Sofer OC 59 concurs with the Taz as does Rav Tzvi Pesach Frank (Har Tzvi OC I: 159). It should be said though that the Magen Avraham (Orach Chaim 170:4) disagrees with the Taz. He says that Chazal set one quantity for all beverages.

שו"ת מהרש"ם חלק א סימן קעה: אבל העיד לפני ת"ח זקן שהיה בעצמו במעמד בפני הגה"ק אבד"ק ראפשיטץ זצ"ל שצוה לתלמידיו לקדש ביום על י"ש על צלוחית קטן כדרך שתייתו וא"צ שיעור כוס והגם שהיה לפניו יין על השלחן אמר שמכבדהו בי"ש כדי להורות הלכה לתלמידים. וכן הועד לפני בשם הגאון החסיד אבד"ק קאמינקא זצ"ל שנהג כן תמיד והיינו עפ"ד הט"ז /או"ח/ סי' ק"צ ומשום שכך דרך שתייתו ושביעת גרונו. וע' בב"י א"ח סי' רע"א בשם ראבי"ה שקבלה בידו דסגי בקידוש בקימעא שיעור גרונו וסביב לוגמו אלא שחלקו עליו. וכיון דשתיית י"ש נתפשט מאוד והוי חמר מדינה לשתות כמעט בפני כל סעודה צלוחית קטן וקשה לשתות יותר מפני חריפותו לכן שיעורו גם לענין קידוש בכך. וכן הועד לפני בשם הרה"ק מלובלין זצ"ל וכדאי הם לסמוך עליהם בקידוש היום ודוקא ביין ושכר בעי' שיעור כוס.
The Maharsham mentions many great rabbis were lenient in regard to making Kiddush on liquor in amounts less than a reve'it.
In summary: Many poskim hold that the first choice even for the day Kiddush is wine. Kiddush can be made on liquor where there is no wine available. Secondly, one may make Kiddush on liquor but when making Kiddush on liquor it should be made on a cup which contains at least a Reve'it and most of the revi’it should be drunk. However, there are those who are lenient and allow Kiddush on liquor to be made on less than a revi'it.את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il