משנה ברורה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
שער הספר

משנה ברורה הוא פירוש על השולחן ערוך אורח חיים המבאר את דברי השולחן ערוך, מלקט מדברי קודמיו בנושאים שבהם דן השולחן ערוך, ופוסק בין הדעות. נכתב על ידי רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, בעל החפץ חיים. הספר נחשב לאחד מספרי הפסיקה הבסיסיים ביותר, ובדרך כלל יהודי אשכנז הולכים לפי פסקיו.

מבנה הספר[edit]

ה'משנה ברורה' מורכב משלושה מדורים:

 • משנה ברורה - פירוש לדברי השולחן ערוך בתוספת הלכות ודעות נוספות.
  ברוב הספר דברי המשנה ברורה מוסבים על מילים מסוימות מלשון השולחן ערוך (דיבור המתחיל) אך בכמה מקומות חרג מהרגלו וכתב בנפרד מהשולחן ערוך. למשל בהלכות תפילין לאחר סימן לו הביא קונטרס שלו על צורת האותיות הנקרא: 'משנת סופרים'. וכן בסוף חלק ג' כתב על אבות המלאכות שלא הזכירם השולחן ערוך. ובכמה מקומות עשה הקדמה לסימן.
 • ביאור הלכה - הרחבות ובהעמקה בשיטות הפוסקים והכרעה במחלוקות.
 • שער הציון - מקורות לדברי המשנה ברורה (בנוי כהערות שוליים בתחתית העמוד).

שלושת המדורים מודפסים יחדיו על העמוד, כשמעליהם מודפסים דברי השולחן ערוך והרמ"א, יחד עם המפרשים: באר הגולה, באר היטב ושערי תשובה.

הספר מורכב משישה חלקים[1]:

זמן כתיבת הספר[edit]

בסוף הספר כותב המחבר: "סימתי בחסד השי"ת ביום י"ט לחודש מרחשון תרס"ז".

בספרי תולדות חייו כתוב שעבד על המשנה ברורה 28 שנה(דרוש מקור), וכן מסופר שהשקיע בכתיבת חלק ג' חמש שנים(דרוש מקור), והוא מעיד על עצמו שכמעט לא למד שום דבר אחר בתקופה זו(דרוש מקור).

שיטת הפסיקה של המשנה ברורה[edit]

המחבר בפסיקתו נוטה אחרי דעת הפוסקים האשכנזים. מחשיב מאוד את דעת הגר"א[2] והמגן אברהם[3].

בעניין הפסיקה על פי הקבלה הוא סובר שיש ללכת אחרי הקבלה רק כאשר היא לא סותרת את הכתוב בספרי הפוסקים[4]. אמנם, גם בדברים שלא סותרים את הגמרא לא מביא את כל ההנהגות שעל פי הקבלה, אלא במקומות מסוימים, מכיוון שברוב המקומות לא נהגו על פיהם במדינות אשכנז(דרוש מקור).

הוא לא מרבה לחדש אלא בעיקר לאסוף וללקט(דרוש מקור) (ויש אומרים כי בגלל סיבה זו הוא נפוץ כל כך בישראל[5]).

התקבלות הספר בעם[edit]

רבים מגדולי התורה בדור האחרון[6] כתבו שעם ישראל קיבל את המשנה ברורה כפוסק אחרון, ובשל כך יש לו מעמד מיוחד משאר הפוסקים, בעיקר אצל האשכנזים (בין מתנגדים ובין חסידים[7], - מלבד חסידי חב"ד‏[8]). הדבר איננו מונע מלחלוק על דבריו[9] או להכריע שלא כדבריו[10] בנוגע להכרעה מסויימת, ובפרט בעניינים שבהם ישנו מנהג בעדות מסוימות שלא כדברי המשנה ברורה (כגון בענייני נוסח התפילה וסדרה נוהגים החסידים על פי "נוסח ספרד" ולא על פי פסקי ה'משנה ברורה', שנהג על פי נוסח אשכנז), אך באופן כללי נוהגים להורות כדברי המשנה ברורה.

יש אומרים שבמקום שחולק החזון איש על המשנה ברורה - פוסקים כדעת החזון איש שהיה בתראי[11]. אולם יש שלא קבעו מסמרות בדבר[12].

רבים קובעים בו לימוד יומי- לרוב עמוד אחד ביום. בישיבות רבות מקובל ללמוד כחצי שעה ביום מהמשנה ברורה[13].

ספרים על המשנה ברורה[edit]

הערות על סדר המשנה ברורה:

 • משנה ברורה עם פסקי "חזון איש" - פסקי החזון איש נדפסו בסוף הספר, מלוקטים מספריו ומספר 'דינים והנהגות חזון איש', ומסוגננים בתמציתיות ע"י המלקט. יצא בכמה מהדורות שונות.
 • משנה ברורה עם "ביצחק יקרא" - הערות על המשנה ברורה מהרב אביגדר נבנצל. בסוף הכרך השישי, מופיעים פסקים נוספים מהרב נבנצל, בעניינים שונים.
 • פסקי שולחן ערוך הרב (של רבי שניאור זלמן מלאדי) - ליקוט.
 • משנה ברורה המבואר בהוצאת "עוז והדר", עם ביאורים, הוספות והרחבות.
 • משנה ברורה עם "איש מצליח" - הערות לפי פוסקי הספרדים בדורות האחרונים (בן איש חי, כף החיים, איש מצליח, הרב עובדיה יוסף, הרב משה לוי ועוד), בתוספת הקדמה מאת הרב מאיר מאזוז.
 • משנה ברורה מהדורת 'דרשו' (עם 'הוספות ומילואים') - הערות על סדר המשנה ברורה, בהם מובאים הסברים והרחבות לדברי המשנה ברורה, בתוספת ליקוט מפסקי פוסקי זמנינו[14].

ספרים על סדר המשנה ברורה:

 • פסקי תשובות - ליקוט על פי סדר המשנה ברורה מספרות השו"ת, וספרי הפוסקים האחרונים. מאת הרב רבינוביץ.

קישורים חיצוניים[edit]


הערות שוליים

 1. במהדורה המקורית אלו היו ששה כרכים אך כיום קיימות מהדורות של למעלה מעשרה כרכים (כיוון שיש בהם תוספות וביאורים), ומאידך גם בשלשה כרכים ובכרך אחד.
 2. כדבריו בהקדמתו: "ובמקום שראיתי דעות בין שני אחרונים גופא באיזה דבר, לא הייתי עצל בדבר מלחפש בכלל ספרי שאר האחרונים, לראות אל מי מקדושים דעתם פונה למעשה, ובפרט ביאור הגר"א ז"ל שהוא אורם של ישראל ויתד שהכל תלוי בו וכדאי להכריע הדבר".
 3. עיין הקדמה לספר 'ביאור הלכה' של הרב דוד יוסף.
 4. ראה ביאור הלכה (סי' לד ס"ב: "...וידוע דכל היכא שהפוסקים חולקים עם המקובלים הדין כהפוסקים..." ובמשנה ברורה (סי' כה ס"ק מב): "כתב ה'כנסת הגדולה' בכללי הפוסקים: כל דבר שבעלי הקבלה והזוהר חולקין עם הגמרא והפוסקים - הלך אחר הגמרא והפוסקים. מיהו אם בעלי קבלה מחמירין - יש להחמיר ג"כ. ואם לא הוזכר בגמרא ובפוסקים אע"פ שנזכר בקבלה - אין אנו יכולין לכוף לנהוג כך. ודין שאין מוזכר בהיפוך בש"ס ופוסקים יש לילך אחר דברי קבלה. וגם במקום שיש פלוגתא בין הפוסקים דברי קבלה יכריע."
 5. ע"פ הרב אליעזר מלמד(דרוש מקור).
 6. ראה בספר "גן נעול" מאת הרב שלמה אבינר, ירושלים תשמ"ה, עמ' 52,54 (מצוטט בפורום הישיבות) שהביא דברי רבי חיים עוזר גרוז'נסקי, רבי אלחנן וסרמן, החזון איש (באגרותיו, ח"ב סי' כז ומא), רבי מנחם מנדל זקס (חתן החפץ חיים), הרב צבי יהודה הכהן קוק (עולת ראי"ה ח"א עמ' ט), הרב שלמה זלמן מן ההר והרב שמואל דוד מונק.
  בדומה לזה, ראה בהסכמת הרב משה שטרנבוך לספר "וזאת הברכה": "...ועל הספר 'משנה ברורה' סומכין היום בית ישראל וגדולי הוראה."
  וכן בשו"ת ציץ אליעזר (חי"ז סי' ד ס"ק א). ראה גם את תשובת הרב יעקב אריאל, וכן את תשובת הרב מיכאל ברום באתר "כיפה". וע"ע שו"ת מנחת יצחק (מנחת יצחק ט קנג&ח"ט סי' קנג ד"ה והנה כי כן).
  ויש שציינו לדברי רבי משה פינשטיין שו"ת אגרות משה או"ח ח"ה סי' יג סוף אות ט עמ' כו) "הרוצה להקל כפי שמשמע שהכריע כן המשנה ברורה, יכול לסמוך עליו, כי הרי הוא מרן דדורות בתראי בהוראות דעניני אורח חיים".
 7. שו"ת משנה הלכות (ח"ט סי' שיא).
 8. שהם פוסקים בכל מקום כשולחן ערוך הרב וסידור הרב של בעל התניא.
 9. החזון איש עצמו, שכתב על המשנה ברורה, שדבריו הם כיוצאים מלשכת הגזית (באגרותיו שם), חלק בעצמו על המשנה ברורה עשרות פעמים, וכן נהגו כל הפוסקים הנ"ל.
 10. הדברים גלויים לכל לומד, וכתבם בפירוש בשו"ת ציץ אליעזר (ח"כ סי' לו סוף ס"ק א): "ולא אחת נוהגים בכזאת מורי ההוראות בדורנו לקבוע ולפסוק אחרת ממ"ש ה'משנה ברורה' כאשר מוצאים יסודות נאמנים לכך בפוסקים מפורסמים, והדומה לזה..." ע"ש. וראה בספר מקראי קודש (מאת הרב משה הררי) הלכות יום הכיפורים (עמ' תרלו-תרלז) ועוד. ומאידך, עיין בשו"ת בצל החכמה (ח"ד סי' קי). וראה גם בשו"ת משנה הלכות ח"ז סי' קס וח"ח סי' קמא שהאריך שבמקום שה'משנה ברורה' החמיר ומנהג העולם להקל על פי דעת פוסקים אחרים - אין למחות ביד המקלין.
 11. שו"ת משנה הלכות ח"ח סי' קנה.
 12. ראה בס' גן נעול שם; וכן במכתב הרב שלמה מן ההר. וראה תשובת הרב חיים קניבסקי בספר "מקראי קודש" (מאת הרב משה הררי), הלכות ליל הסדר (עמ' תקעו-תקעז), הלכות יום הכיפורים (עמ' שכח-שכט) והלכות חנוכה (עמ' קלו-קלז).
 13. וכן הדריכו הרב יעקב ישראל קניבסקי(דרוש מקור) והרב שלמה זלמן אוירבך(דרוש מקור)
 14. יש להצטער על השמטתם של כמה פוסקים מעבודה נכבדה זו, ובהם: הרב עובדיה יוסף ורבני הציונות הדתית.
 15. כדאי לציין שדברי רבי אריה ליב הכהן (בנו של החפץ חיים) מתייחסים רק למשנה ברורה חלק שלישי.