שלחן ערוך

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הספר שולחן ערוך הוא ספר הלכה שנכתב ע"י מרן רבי יוסף קארו ע"ה.

הספר שלחן ערוך כולל ארבעה חלקים - א. אורח חיים ב. יורה דעה ג. אבן העזר ד. חושן משפט; הספר בנוי כדוגמת הספר ארבעה טורים, של רבינו יעקב בן הרא"ש ז"ל. על ארבעת הטורים כתב רבי יוסף קארו את הספר "בית יוסף", בו כותב מרן את מקורי ההלכות, פירושיהן, ואת הדעות החולקות. פעמים שמרן מכריע כדעה אחת ב"בית יוסף".

פסיקת ההלכה[edit]

מרן פוסק בדרך כלל כדעת שלושת עמודי ההוראה, הלא הם - הרי"ף, הרמב"ם והרא"ש. על השלחן ערוך כתב רבי משה איסרליש ז"ל - הרמ"א - הגהות, ויוצאי אשכנז נוהגים בדרך כלל כדעת הרמ"א. ורמזו בזה - הספרדים, אשר קבלו עליהם הוראות מרן ז"ל - "לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו"בראשית מא, נה{{{1}}}, והאשכנזים יוצאים ביד רמ"א ראה שו"ת חת"ם סופר ח"א סימן קג, שו"ת מהרש"ם ח"א סימן קע, ועוד רבות.

ספרים רבים נכתבו על ה"שלחן ערוך", בהם פרשוהו, וגם חלקו עליו פעמים רבות. בזמנינו מודפס השלחן ערוך עם מפרשיו בספר אחד. בצד פסקי השלחן ערוך נכתב "באר הגולה" - ובו יצויין מקורו של כל דין שפסק מרן.

יש אומרים שהספרדים קבלו עליהם הוראות מרן בין להקל ובין להחמיר. וכמותו יש לפסוק, אף אם רבו האחרונים החולקים עליו. ויש סוברים שפעמים שאין לפסוק כדעת מרן.

לדעת הגאון רבינו יוסף חיים ז"ל, אומרים ספק ברכות להקל אף כנגד דעת מרן ז"ל.

כללים בשלחן ערוך[edit]

כאשר מרן כותב הלכה בסתם, ואחר כך כותב דעה חולקת בשם "ויש אומרים" - הלכה כסתם; ונחלקו האחרונים אם כאשר ה"יש אומרים" מחמירים - אם לכתחילה יש לחוש לדבריהם, או לא. כשכותב מרן "יש אומרים" וכו', "ויש אומרים" וכו' - יש אומרים שהלכה כיש אומרים אחרון. ויש אומרים שהלכה כהראשון. פעמים כותב מרן כי נכון לחוש לדעה אחת. כתבו האחרונים ז"ל כי פעמים שמרן כותב בשם "יש מי שאומר" או "יש אומרים", אף שלא נמצא מי שחולק בזה; ומרן כתב כן משום שהדבר נמצא בשניים או שלושה מספרי הפוסקים.