על הצדיקים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ברכת "על הצדיקים" היא הברכה ה־13 בתפילת שמונה עשרה.

הסבר הברכה[edit]

כתב באליה רבה קיח : "על הצדיקים וכו'. כתב באבודרהם [עמוד קא] הזכיר ד' כתות צדיקים כסדר(ן) מעלתם. צדיקים גדולים מכולם שלא חטאו מעולם. חסידים הן בעלי תשובה, וכן אמר דוד [תהלים פו, ב] שמרה נפשי כי חסיד אני, כי בעל תשובה אני שלא היה רשאי לקרות עצמו חסיד, וזה צדק יהמו רחמיך ביראי שמים שאין עובד מאהבה, אעפ"כ מתפללין ועלינו יהמו ע"כ. וצ"ע בברכות [ד ע"א] דפריך מי קרא נפשיה חסיד, ועוד דמשמע גבי הרי סלע לצדקה על מנת שיחיה בני הרי זה צדיק גמור [[[מסכת פסחים|פסחים]] ח ע"א] דחסיד עדיף מצדיק. וכן במו"ק דף י"ח ע"א שורפן חסיד, קוברן צדיק. ואפשר שזה טעם הרמב"ם בסוף ספר אהבה [אות יג] בנוסחתו על החסידים ברישא ואח"כ על הצדיקים. יש מגיהין שלא לומר יהמו נא רק יהמו רחמיך, ונ"ל ראיה לדבריהם מטור וכלבו [סי' יא] שכתבו דברכת על הצדיקים יש מ"ב תיבות, ואם נאמר נא צא וחשוב הם מ"ג, וכן ברמב"ם ואבודרהם ליתא תיבת נא"