כדי אכילת פרס

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שיעור הזמן הנדרש לאכילת חצי כיכר.


יש אומרים, כי שיעורו של חצי כיכר הוא כשיעור שלוש ביצים. לדעתם, הזמן הנדרש לאכילת חצי כיכר הוא כזמן הנדרש לאכילת שלוש ביצים. ויש סוברים, כי שיעורו של חצי כיכר הוא כשיעור ארבע ביצים. לדעתם, הזמן הנדרש לאכילת חצי כיכר הוא כזמן הנדרש לאכילת ארבע ביצים.


באשר לשיעורו הקצוב של זמן זה, נחלקו האחרונים. יש אומרים: תשע דקות, יש אומרים: שמונה דקות, יש אומרים: ארבע דקות ויש אומרים: שלוש דקות.


התורה כוללת מספר מצוות ועבירות ביחס לאכילה, כגון: מצות אכילת מצה ומרור בפסח, מצות אכילה בסוכה, איסור אכילת חזיר, טבל ותרומה. שיעור זמן של "כדי אכילת פרס" הוא אחד מתנאי האכילה שבה מקיימים מצוות הקשורות באכילה ונענשים על איסורים הקשורים באכילה.

ראוי לציין גם כי ברכה אחרונה על מאכלים יש לברך רק אם נאכל שיעור מן המאכל (כזית) במשך זמן זה של כדי אכילת פרס.


שיעור זמן של "כדי אכילת פרס", נאמר גם בנוגע למי שנכנס ל"בית המנוגע", שאין בגדיו נטמאים עד שישהה בבית המנוגע שיעור זמן של "כדי אכילת פרס".