ארבע פרשיות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ארבע פרשיות הוא כינוי לארבעה פרשיות מן התורה, שקוראים אותן בציבור, נוסף על פרשת השבוע, בארבע שבתות - החל מהשבת הסמוכה לראש חודש אדר ועד לראש חודש ניסן: פרשת "שקלים", פרשת "זכור", פרשת "פרה" ופרשת "החודש".

מקור[edit]

במשנה מגילה כט א מובא החיוב לקרוא ארבע פרשיות במועדים מיוחדים: "ראש חדש אדר שחל להיות בשבת קורין בפרשת שקלים חל להיות בתוך השבת מקדימין לשעבר ומפסיקין לשבת אחרת בשניה זכור בשלישית פרה אדומה ברביעית החדש הזה לכם". תקנת חכמים היא לקרוא את ארבע הפרשיות "שקלים", "זכור", "פרה" ו"החודש" לפי סדר זה. את הפרשיות קוראים בשבתות שבחודש אדר, ואת הראשונה שבהן קוראים בדרך כלל בשבת שלפני חודש אדר.

סדר הקריאה[edit]

בארבע שבתות החל מהשבת הסמוכה לראש חודש אדר ועד לראש חודש ניסן, קוראים בתורה לאחר קריאת פרשת השבוע, ארבע פרשיות מהתורה העוסקות בעניינים הקשורים לאותו זמן. בארבע שבתות אלו מוציאים שני ספרי תורה. בספר התורה הראשון קוראים את פרשת השבוע ובשני את אחת מארבע הפרשיות. אם באותה שבת חל ראש חודש (ראש חודש אדר או ראש חודש ניסן, יכולים לחול בשבת פרשת שקלים או בשבת פרשת החודש), מוציאים שלושה ספרי תורה. בספר התורה הראשון קוראים את פרשת השבוע, בספר התורה השני קוראים את הקריאה של ראש חודש ובספר התורה השלישי את פרשת שקלים או את פרשת החודש.

פרשת שקלים[edit]

ערך מורחב - פרשת שקלים

את "פרשת שקלים" (שמות ל, יא-טז), קוראים בשבת שלפני ראש חודש אדר או בראש חודש אדר עצמו, אם הוא חל בשבת. בחודש אדר היו מכריזים על השקלים ומודיעים לעם, שעליהם להביא את מחצית השקל עבור קרבנות הציבור, שהקריבו בבית המקדש. לאחר קריאת התורה קוראים את הפטרת "ויכרות יהוידע וגו'" (מלכים ב פרק יא). היא עוסקת בנדבת העם לבדק הבית של בית המקדש.

פרשת זכור[edit]

ערך מורחב - פרשת זכור

את "פרשת זכור" (דברים כה, יז-יט), קוראים בשבת שלפני פורים. תוכנה הוא זכירת מעשה עמלק, שהמן היה מזרעו. הפטרת פרשת זכור היא: "פקדתי את אשר עשה עמלק וגו'" (שמואל א' פרק ט"ו). מצוה מן התורה לשמוע את פרשת זכור. הקורא בתורה והשומעים יכוונו בלבם לצאת ידי חובת מצוה זו. ישנן דעות בפוסקים שגם נשים חייבות לשמוע את פרשת זכור.

פרשת פרה[edit]

ערך מורחב - פרשת פרה

"פרשת פרה" (במדבר יט, א- כב) עוסקת בטהרה מטומאת מת על ידי אפר פרה אדומה. בזמן בית המקדש הייתה קיימת חובה להטהר לפני הרגל ולכן קוראים פרשה זו, העוסקת בטהרה, כאשר מתקרב חג הפסח. במדבר סיני שרפו את הפרה האדומה סמוך לחודש ניסן, כדי להזות באפר הפרה על בני ישראל מיד לאחר הקמת המשכן, כדי שיהיו טהורים ויוכלו להקריב את קרבן הפסח. בקריאת פרשה זו כלולה כוונתנו להתפלל לה' שיטהר אותנו במהרה ונזכה לעבוד אותו בבית המקדש. יש אומרים שגם חיוב קריאת פרשת פרה הוא מן התורה. הפטרת פרשת פרה היא: "וזרקתי עליהם מים טהורים וגו'" (יחזקאל פרק ל"ו).

פרשת החודש[edit]

ערך מורחב - פרשת החודש

את "פרשת החודש" (שמות יב, א-כ), קוראים בשבת הסמוכה לראש חודש ניסן. אם ראש חודש ניסן חל בשבת קוראים אותה בראש חודש עצמו. בפרשה זו נאמר שחודש ניסן הוא הראש לחודשי השנה ומפורטים בו דיני קרבן פסח. הפטרת פרשת החודש היא: "בראשון באחד לחודש וגו'" (יחזקאל פרק מה).

קישורים חיצוניים[edit]

הערות שוליים