Yeshiva.org.il - The Torah World Gateway

ימי זכרון (יארצייט / הילולא) של צדיקים וגדולי ישראל


שם תאריך פטירה
תשרי
הגרי"ז סולובייצ'יק ט' תשרי תש"כ
הרב יהודה לייב הלוי אשלג י' תשרי תשט"ו
רבי עקיבא י' תשרי ג'תתפ"ב
ר' עקיבא איגר י"ג תשרי תקצ"ח
הרב אברהם שפירא ט"ו תשרי תשס"ח
רבי נחמן מברסלב י"ח תשרי תקע"א
הגאון מוילנא י"ט תשרי תקנ"ח
ר' לוי יצחק מברדיצ'ב כ"ה תשרי תק"ע
החת"ם סופר כ"ה תשרי ת"ר
שמעון הצדיק כ"ט תשרי ג'תמ"ט
רבי יצחק אברבנאל כ"ט תשרי רס"ט
חשון
הרב עובדיה יוסף ג' חשון תשע"ד
ר' ישראל מרוז'ין ג' חשון תרי"א
האדמו"ר מפיאסצנה ד' חשון תש"ד
ר' שמעון שקופ ט' חשון ת"ש
הרא"ש ט' חשון פ"ח
ר' שמעון שקופ ט' חשון ת"ש
רחל אמנו י"א חשון ב'ר"ז
החזון אי"ש ט"ו חשון תשי"ד
הרב אברהם צוקרמן ט"ז חשון תשע"ד
הרב אלעזר מנחם מן שך ט"ז חשון תשס"ב
המקובל הרב מרדכי שרעבי כ' חשון תשמ"ד
הרב שלמה גורן כ"ד חשון תשנ"ה
רבנו יונה כ"ח חשון כ"ד
הציץ אליעזר ל' חשון תשס"ז
כסלו
המהרש"א ה' כסלו שצ"ב
הרב ברוך דוב ליבוביץ (ברכת שמואל) ה' כסלו ת"ש
הרב יעקב משה חרל"פ ז' כסלו תשי"ב
רבי דוב בער שניאורי (האדמו"ר האמצעי - חב"ד) ט' כסלו תקפ"ח
ר' איסר זלמן מלצר י' כסלו תשי"ד
רבי יהודה הנשיא ט"ו כסלו ג'תתקנ"ד
הרב משה צבי נריה י"ט כסלו תשנ"ו
המגיד ממעזריטש י"ט כסלו תקל"ג
ר' צבי פסח פרנק כ"א כסלו תשכ"א
הפרי חדש כ"ח כסלו תנ"ח
טבת
הרב פנחס קהתי א' טבת תשל"ז
יום הקדיש הכללי י' טבת תשי"א
המגיד מדובנה י"ז טבת תקס"ה
רבי משה כלפון הכהן י"ח טבת תש"י
קצות החושן י"ט טבת תקע"ג
רמב"ם כ' טבת ד'תתקס"ה
רבי יעקב אבוחצירא כ' טבת תר"מ
בעל התניא כ"ד טבת תקע"ג
השם משמואל כ"ד טבת תרפ"ו
הרב אליהו דסלר כ"ד טבת תשי"ד
הרש"ר הירש כ"ז טבת תרמ"ט
הרב יצחק כדורי כ"ט טבת תשס"ו
שבט
בבא סאלי ד' שבט תשמ"ד
השרידי אש ד' שבט תשכ"ו
שפת אמת ה' שבט תרס"ה
הר"ן ט' שבט קל"ו
הריי"ץ י' שבט תש"י
הרש"ש י' שבט תקל"ז
אם הבנים שמחה י"ג שבט תש"ה
הפני יהושע י"ד שבט תקט"ז
הרב עובדיה הדאיה כ' שבט תשכ"ט
ר' מנחם מנדל מקוצק כ"ב שבט תרי"ט
הרב איסר יהודה אונטרמן כ"ד שבט תשל"ו
ר' ישראל סלנטר כ"ה שבט תרמ"ג
הט"ז כ"ו שבט תכ"ז
הסבא מסלבודקה כ"ט שבט תרפ"ז
אדר א'
הש"ך א' אדר א' תכ"ג
רבי אברהם אבן עזרא א' אדר א' ד'תתקכ"ז
האדר"ת ג' אדר א' תרס"ה
האבני נזר י"ג אדר א' תר"ע
ר' שלמה זלמן אויערבך כ' אדר א' תשנ"ה
הרב שלמה יוסף זווין כ"א אדר א' תשל"ח
אדר (ב)
משה רבינו ז' אדר (ב) ב'תפ"ט
הרוגוצ'ובר י"א אדר (ב) תרצ"ו
החיד"א י"א אדר (ב) תקס"ו
ר' חיים דוד הלוי י"ב אדר (ב) תשנ"ח
ר' משה פיינשטיין י"ג אדר (ב) תשמ"ו
הרב צבי יהודה קוק י"ד אדר (ב) תשמ"ב
הרב יוסף חיים זוננפלד י"ט אדר (ב) תרצ"ב
הב"ח כ' אדר (ב) ת'
ר' אלימלך מליז'ענסק כ"א אדר (ב) תקמ"ז
ערוך השולחן כ"ב אדר (ב) תרס"ח
חידושי הרי"ם כ"ג אדר (ב) תרכ"ו
ניסן
האוהב ישראל מאפטא ה' ניסן תקפ"ה
ר' יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי ח' ניסן תשט"ו
ר' אריה לוין ט' ניסן תשכ"ט
הרב שלום נתן רענן י' ניסן תשל"ב
השל"ה הקדוש י"א ניסן ש"צ
הרמב"ן י"א ניסן ל'
הצמח צדק י"ג ניסן תרכ"ו
הרב יצחק אריאלי י"ג ניסן תשל"ד
רבי יוסף קארו י"ג ניסן של"ה
הרב יוסף דב סולובייצ'יק י"ח ניסן תשנ"ג
ר' אהרון מקרלין י"ט ניסן תקל"ב
יהושע בן נון כ"ו ניסן ב'תקי"ז
רבי חיים ויטאל ל' ניסן ש"פ
אייר
ר' מנחם מנדל מויטבסק א' אייר תקמ"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין א' אייר תשע"ה
הרב יעקב יוסף ב' אייר תשע"ג
בית הלוי מבריסק ד' אייר תרנ"ב
הכלי יקר ז' אייר שע"ט
הרב עוזי קלכהיים ט' אייר תשנ"ד
הפרי מגדים י' אייר תקנ"ב
הרי"ף י' אייר ד'תתס"ד
רבי מאיר בעל הנס י"ד אייר
הנודע ביהודה י"ז אייר תקנ"ג
הרמ"א י"ח אייר של"ג
רבי שמעון בר יוחאי י"ח אייר ג'תתקכ"א
רב סעדיה גאון כ"ו אייר ד'תש"ב
הרמח"ל כ"ו אייר תק"ז
שמואל הנביא כ"ח אייר ב'תתפ"ג
סיון
דוד המלך ו' סיון ב'תתקכ"ה
הבעש"ט ו' סיון תק"כ
כף החיים ט' סיון תרצ"ט
ר' ישראל משקלוב ט' סיון תקצ"ט
ר' חיים מוולוז'ין י"ד סיון תקפ"א
הרב שאול ישראלי י"ט סיון תשנ"ה
הרב מרדכי אליהו כ"ה סיון תש"ע
רבן שמעון בן גמליאל כ"ה סיון ג'תתע"ה
רבן שמעון בן גמליאל כ"ה סיון ג'תתפ"ג
רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול כ"ה סיון ג'תתפ"ד
יונתן בן עוזיאל כ"ו סיון ג'ת"ת
תמוז
המאור ושמש א' תמוז תקפ"ז
יוסף הצדיק א' תמוז ב'ש"י
הרבי מליובוויטש ג' תמוז תשנ"ד
רבנו תם ד' תמוז ד'תתקל"א
השפע חיים מצאנז ט' תמוז תשנ"ד
ר' אלחנן וסרמן י"א תמוז תש"א
בעל הטורים י"ב תמוז ק"ח
אור החיים הקדוש ט"ו תמוז תק"ג
הרב יוסף קפאח י"ח תמוז תש"ס
הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג י"ט תמוז תשי"ט
רבי משה קורדובירו כ"ג תמוז ש"ל
ר' שלמה גנצפריד כ"ח תמוז תרמ"ו
הרב יוסף שלום אלישיב כ"ח תמוז תשע"ב
רש"י כ"ט תמוז ד'תתס"ה
אב
אהרון הכהן א' אב ב'תפ"ח
האר"י הקדוש ה' אב של"ב
הנתיבות שלום ז' אב תש"ס
הרב יצחק נסים ט' אב תשמ"א
החוזה מלובלין ט' אב תקע"ה
ר' חיים מבריסק כ"א אב תרע"ח
הרב דוד כהן - הנזיר כ"ח אב תשל"ב
הנצי"ב מוולוז'ין כ"ח אב תרנ"ג
ר' שמואל סלנט כ"ט אב תרס"ט
אלול
הראי"ה קוק ג' אלול תרצ"ה
האור שמח ד' אלול תרפ"ו
ר' צדוק הכהן מלובלין ט' אלול תר"ס
ר' שמחה בונם מפשיסחא י"ב אלול תקפ"ז
הבן איש חי י"ג אלול תרס"ט
המהר"ל מפראג י"ח אלול שס"ט
הרב יוסף שלמה כהנמן כ' אלול תשכ"ט
ר' יהונתן אייבשיץ כ"א אלול תקכ"ד
המהרי"ל כ"ב אלול קפ"ז
המנחת חינוך כ"ג אלול תרל"ד
הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל כ"ד אלול תשי"ג
החפץ חיים כ"ד אלול תרצ"ג
הרב מרדכי פרום כ"ח אלול תשל"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il