ימי זכרון (יארצייט / הילולא) של צדיקים וגדולי ישראל


שם תאריך פטירה
א' לא הוגדר א'
תשרי
שרה אימנו א' תשרי ב'פ"ה
רבי מיימון אבי הרמב"ם א' תשרי א'קי"א
הרב סלמאן אליהו ב' תשרי תש"א
נפתלי בן יעקב אבינו ה' תשרי ב'שכ"ה
זבולון בן יעקב אבינו ז' תשרי ב'ש"ח
הגרי"ז סולובייצ'יק ט' תשרי תש"כ
הרב יהודה לייב הלוי אשלג י' תשרי תשט"ו
רבי עקיבא י' תשרי ג'תתפ"ב
רבי אברהם המלאך י"ב תשרי תקל"ז
ר' עקיבא איגר י"ג תשרי תקצ"ח
המגיד מקוז'ניץ י"ד תשרי תקע"ה
יעקב אבינו ט"ו תשרי ב'רנ"ה
הרב אברהם שפירא ט"ו תשרי תשס"ח
רבי נחמן מברסלב י"ח תשרי תקע"א
הגאון מוילנא י"ט תשרי תקנ"ח
'היהודי הקדוש' - רבי יעקב יצחק מפשיסחא י"ט תשרי תקע"ד
רבי אליעזר פאפו בעל ה'פלא יועץ' כ' תשרי תקפ"ח
רבי יעקב יוסף מפולנאה כ"ד תשרי תקמ"ב
ר' לוי יצחק מברדיצ'ב כ"ה תשרי תק"ע
החת"ם סופר כ"ה תשרי ת"ר
הרב יורם אברג'ל כ"ז תשרי תשע"ו
רבי יצחק אברבנאל כ"ט תשרי רס"ט
שמעון הצדיק כ"ט תשרי ג'תמ"ט
חשון
הרב עובדיה יוסף ג' חשון תשע"ד
ר' ישראל מרוז'ין ג' חשון תרי"א
האדמו"ר מפיאסצנה ד' חשון תש"ד
רבי מאיר שפירא מלובלין הוגה 'הדף היומי' ז' חשון תרפ"ד
ר' שמעון שקופ ט' חשון ת"ש
הרא"ש ט' חשון פ"ח
גד בן יעקב אבינו י' חשון ב'שכ"א
בנימין בן יעקב אבינו י"א חשון ב'שט"ו
הגאון הרב משה לוי י"א חשון תשצ"א
רחל אמנו י"א חשון ב'ר"ז
החזון אי"ש ט"ו חשון תשי"ד
מתתיהו בן יוחנן כהן גדול ט"ו חשון ג'תרכ"ו
הרב שלמה קרליבך ט"ז חשון תשנ"ה
הרב אלעזר מנחם מן שך ט"ז חשון תשס"ב
הרב אברהם צוקרמן ט"ז חשון תשע"ד
הרב הלורד יונתן זקס כ' חשון תשפ"א
המקובל הרב מרדכי שרעבי כ' חשון תשמ"ד
הרב שלמה גורן כ"ד חשון תשנ"ה
רבנו יונה כ"ח חשון כ"ד
הציץ אליעזר ל' חשון תשס"ז
כסלו
המהרש"א ה' כסלו שצ"ב
הרב ברוך דוב ליבוביץ (ברכת שמואל) ה' כסלו ת"ש
הרב יעקב משה חרל"פ ז' כסלו תשי"ב
רבי דוב בער שניאורי (האדמו"ר האמצעי - חב"ד) ט' כסלו תקפ"ח
ר' איסר זלמן מלצר י' כסלו תשי"ד
רבי שלמה לוריא (מהרש"ל) י"ב כסלו של"ד
ראובן בן יעקב י"ד כסלו ב'שמ"ח
רבי יהודה הנשיא ט"ו כסלו ג'תתקנ"ד
רבי ברוך ממז'יבוז' י"ח כסלו תקע"א
הרב משה צבי נריה י"ט כסלו תשנ"ו
המגיד ממעזריטש י"ט כסלו תקל"ג
ר' צבי פסח פרנק כ"א כסלו תשכ"א
הרב שטינמן כ"ד כסלו תשע"ח
הפרי חדש כ"ח כסלו תנ"ח
טבת
הרב פנחס קהתי א' טבת תשל"ז
ר' חיים שמואלביץ ג' טבת תשל"ט
עזרא הסופר ט' טבת א'קי"א
ר' נתן מברסלב י' טבת תר"ה
יום הקדיש הכללי י' טבת תשי"א
המגיד מדובנה י"ז טבת תקס"ה
רבי משה כלפון הכהן י"ח טבת תש"י
קצות החושן י"ט טבת תקע"ג
רבי יעקב אבוחצירא כ' טבת תר"מ
רמב"ם כ' טבת ד'תתקס"ה
הרב מצליח מאזוז כ"א טבת תשל"א
בעל התניא כ"ד טבת תקע"ג
הרב אליהו דסלר כ"ד טבת תשי"ד
השם משמואל כ"ד טבת תרפ"ו
הרש"ר הירש כ"ז טבת תרמ"ט
שמעון בן יעקב כ"ח טבת ב'שי"ד
הרב יצחק כדורי כ"ט טבת תשס"ו
שבט
המהר"ם שיק א' שבט תרל"ט
רבי משולם זושא מאניפולי ב' שבט תק"ס
אשר בן יעקב אבינו ד' שבט ב'ש"כ
בבא סאלי ד' שבט תשמ"ד
השרידי אש ד' שבט תשכ"ו
שפת אמת ה' שבט תרס"ה
הרב לוי סעדיה נחמני ז' שבט תשנ"ה
הר"ן ט' שבט קל"ו
הרש"ש י' שבט תקל"ז
הריי"ץ י' שבט תש"י
אם הבנים שמחה י"ג שבט תש"ה
הפני יהושע י"ד שבט תקט"ז
רבי חיים פלג'י י"ז שבט תרכ"ח
הרב עובדיה הדאיה כ' שבט תשכ"ט
ר' מנחם מנדל מקוצק כ"ב שבט תרי"ט
הרב איסר יהודה אונטרמן כ"ד שבט תשל"ו
ר' ישראל סלנטר כ"ה שבט תרמ"ג
הט"ז כ"ו שבט תכ"ז
הסבא מסלבודקה כ"ט שבט תרפ"ז
אדר א'
הש"ך א' אדר א' תכ"ג
רבי אברהם אבן עזרא א' אדר א' ד'תתקכ"ז
האדר"ת ג' אדר א' תרס"ה
האבני נזר י"ג אדר א' תר"ע
ר' שלמה זלמן אויערבך כ' אדר א' תשנ"ה
הרב שלמה יוסף זווין כ"א אדר א' תשל"ח
אדר (ב)
משה רבינו ז' אדר (ב) ב'תפ"ט
רבי יהודה החסיד ט' אדר (ב) ד'תתקע"ה
החיד"א י"א אדר (ב) תקס"ו
הרוגוצ'ובר י"א אדר (ב) תרצ"ו
ר' חיים דוד הלוי י"ב אדר (ב) תשנ"ח
ר' משה פיינשטיין י"ג אדר (ב) תשמ"ו
הרב צבי יהודה קוק י"ד אדר (ב) תשמ"ב
הרב חיים קנייבסקי ט"ו אדר (ב) תשפ"ב
הרב יוסף חיים זוננפלד י"ט אדר (ב) תרצ"ב
הב"ח כ' אדר (ב) ת'
ר' אלימלך מליז'ענסק כ"א אדר (ב) תקמ"ז
ערוך השולחן כ"ב אדר (ב) תרס"ח
חידושי הרי"ם כ"ג אדר (ב) תרכ"ו
ניסן
רבי שלום דובער שניאורסון (אדמו"ר הרש"ב) ב' ניסן תר"פ
האוהב ישראל מאפטא ה' ניסן תקפ"ה
ר' יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי ח' ניסן תשט"ו
ר' אריה לוין ט' ניסן תשכ"ט
הרב שלום נתן רענן י' ניסן תשל"ב
השל"ה הקדוש י"א ניסן ש"צ
הרמב"ן י"א ניסן ל'
רבי יוסף קארו י"ג ניסן של"ה
הרב יצחק אריאלי י"ג ניסן תשל"ד
הצמח צדק י"ג ניסן תרכ"ו
רבי משה אלשיך י"ג ניסן ש"ס
יצחק אבינו ט"ו ניסן ב'רכ"ח
יהודה בן יעקב ט"ו ניסן ב'שט"ו
הרב שמואל הלוי וואזנר ט"ו ניסן תשע"ה
לוי בן יעקב ט"ז ניסן ב'שכ"ב
הרב יוסף דב סולובייצ'יק י"ח ניסן תשנ"ג
ר' אהרון מקרלין י"ט ניסן תקל"ב
רבי אהרן הגדול מקרלין י"ט ניסן תקל"ב
הרה"ג אליהו בקשי דורון י"ט ניסן תש"פ
יהושע בן נון כ"ו ניסן ב'תקי"ז
רבי חיים ויטאל ל' ניסן ש"פ
אייר
ר' מנחם מנדל מויטבסק א' אייר תקמ"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין א' אייר תשע"ה
הרב יעקב יוסף ב' אייר תשע"ג
בית הלוי מבריסק ד' אייר תרנ"ב
הכלי יקר ז' אייר שע"ט
הרב עוזי קלכהיים ט' אייר תשנ"ד
הפרי מגדים י' אייר תקנ"ב
הרי"ף י' אייר ד'תתס"ד
רבי מאיר בעל הנס י"ד אייר
הנודע ביהודה י"ז אייר תקנ"ג
הרמ"א י"ח אייר של"ג
רבי שמעון בר יוחאי י"ח אייר ג'תתקכ"א
הרב עזרא עטייה י"ט אייר תש"ל
רבי מנחם מנדל מרימנוב י"ט אייר תקע"ה
רב סעדיה גאון כ"ו אייר ד'תש"ב
הרמח"ל כ"ו אייר תק"ז
שמואל הנביא כ"ח אייר ב'תתפ"ג
סיון
דוד המלך ו' סיון ב'תתקכ"ה
הבעש"ט ו' סיון תק"כ
ר' ישראל משקלוב ט' סיון תקצ"ט
כף החיים ט' סיון תרצ"ט
ר' חיים מוולוז'ין י"ד סיון תקפ"א
הרב שאול ישראלי י"ט סיון תשנ"ה
הרב מרדכי אליהו כ"ה סיון תש"ע
רבן שמעון בן גמליאל כ"ה סיון ג'תתע"ה
רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול כ"ה סיון ג'תתפ"ד
יונתן בן עוזיאל כ"ו סיון ג'ת"ת
תמוז
יוסף הצדיק א' תמוז ב'ש"י
המאור ושמש א' תמוז תקפ"ז
הרבי מליובוויטש ג' תמוז תשנ"ד
הרב יהושע ישעיה נויבירט ג' תמוז תשנ"ג
רבנו תם ד' תמוז ד'תתקל"א
השפע חיים מצאנז ט' תמוז תשנ"ד
ר' אלחנן וסרמן י"א תמוז תש"א
בעל הטורים י"ב תמוז ק"ח
אור החיים הקדוש ט"ו תמוז תק"ג
הרב יוסף קפאח י"ח תמוז תש"ס
הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג י"ט תמוז תשי"ט
רבי משה קורדובירו כ"ג תמוז ש"ל
הבבא אלעזר אבוחצירא כ"ז תמוז תשע"א
הרב יוסף שלום אלישיב כ"ח תמוז תשע"ב
ר' שלמה גנצפריד כ"ח תמוז תרמ"ו
רש"י כ"ט תמוז ד'תתס"ה
אב
אהרון הכהן א' אב ב'תפ"ח
האר"י הקדוש ה' אב של"ב
הנתיבות שלום ז' אב תש"ס
הרב יצחק נסים ט' אב תשמ"א
החוזה מלובלין ט' אב תקע"ה
ר' חיים מבריסק כ"א אב תרע"ח
הרב יהודה משה ישועה פתיה כ"ז אב תש"ב
הנצי"ב מוולוז'ין כ"ח אב תרנ"ג
הרב דוד כהן - הנזיר כ"ח אב תשל"ב
ר' שמואל סלנט כ"ט אב תרס"ט
אלול
הראי"ה קוק ג' אלול תרצ"ה
האור שמח ד' אלול תרפ"ו
התוספות יום-טוב ו' אלול תי"ד
ר' צדוק הכהן מלובלין ט' אלול תר"ס
ר' שמחה בונם מפשיסחא י"ב אלול תקפ"ז
הבן איש חי י"ג אלול תרס"ט
המהר"ל מפראג י"ח אלול שס"ט
הרב יוסף שלמה כהנמן כ' אלול תשכ"ט
ר' יהונתן אייבשיץ כ"א אלול תקכ"ד
המהרי"ל כ"ב אלול קפ"ז
המנחת חינוך כ"ג אלול תרל"ד
החפץ חיים כ"ד אלול תרצ"ג
הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל כ"ד אלול תשי"ג
חכם ישועה בן שושן כ"ז אלול תש"פ
הרב מרדכי פרום כ"ח אלול תשל"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il