שבועה לעבור על המצוות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הנשבע שלא יעשה מצוה מסויימת, כגון, שלא ישב בסוכה או שלא יטול לולב או שלא יניח תפילין.הנשבע לעבור על המצוות, אין שבועתו חלה, לפי שהוא בא לאסור על עצמו עשיית דבר שהוא מצווה בו מן התורה, והרי הוא מושבע ועומד מהר סיני לקיים את מצוות התורה, ואין שבועה חלה על שבועה, הלכך אין הוא יכול בשבועתו להפקיע את עצמו מחיוב המצוה[1].

הערות שוליים[edit]

  1. ברם, נדרים חלים על דבר מצוה. כגון: מי שאומר תיאסר עלי כקרבן סוכה שאני עושה - אסור לו לעבור על נדרו, ואף על פי שאסר על עצמו דבר שמקיים בו מצוה, מכל מקום חל הנדר, שכן אין הנודר מפקיע את עצמו מקיום המצוה, אלא שהוא אוסר את החפץ עליו, וכלל הוא שאין מאכילים לאדם דבר האסור לו.