קנייני קטן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הגדרה[edit]

קטן אינו יכול להקנות נכסים לאחרים (הסוגיא בסוכה מו:).

לדוגמא, קטן אינו יכול להקנות לולב לאדם אחר (סוכה מו:).

מקור וטעם[edit]

בטעם שאינו יכול להקנות חקרו ראשי הישיבות, ויש בזה ארבעה צדדים:

  1. מעשהו אינו מעשה כלל.
  2. הוא מעשה, אך אינו יכול לפעול קניין (בין שני הצדדים הנ"ל חקר הקובץ הערות כט-א, וחילק שקטן שיש לו דעת - לא יכול להקנות, וקטן שאין לו דעת - מעשהו אינו מעשה כלל).
  3. אין לו דעת למעשה הקניין.
  4. יש לו דעת למעשה הקניין, אך אין לו רצון לחלות הקניין (בין שני הצדדים הנ"ל חקר בשיעורי ר' שמואל קידושין עמוד ריז. והפרי משה קניינים נג-א חקר האם אינו קונה משום שאין בו דיני קניינים כלל (אות ב לעיל), או רק משום שלא יכול לכוון (אות ג או ד)).

בקניינים שונים[edit]

שטר שקטן הקנה אותו לאחר - הקנאתו לא מועילה. לקצוה"ח הוא בכל השטרות, אך לשו"ע ולנתיבות המשפט הוא דווקא בשטר ראיה, אך שטר חוב שירש מאביו יכול להקנותו לאחר (חו"מ רלה).

קידושין - קטן אינו יכול לקדש אשה, שנאמר "כי יקח איש" (רש"י כתובות עג: ד"ה קטן). ונחלקו המפרשים האם אפשר לקדש לו אשה מדין זכין (ר"י ברזילי: אפשר לקדש לו. דנו בדבריו שיעורי ר' שמואל קידושין עמוד רכ וקובץ שיעורים קידושין קיט).

אמירה לגבוה מועילה גם בקטן מזמן שיגיע לעונת הפעוטות (ראב"ד בשיטה מקובצת בבא בתרא קמב).

ירושה מועילה בקטן (שהוא יורש) (תוס' כתובות יא. ד"ה מטבילין).

מחילה אינה מועילה בקטן, דהיינו הוא אינו יכול למחול (בבא מציעא כב:). ופירש רש"י שהטעם הוא מפני שאינו יכול להפקיר.

בדינים שונים[edit]

חזקה כל מה שתחת יד אדם שלו מועילה גם בקטן (נתיבות המשפט קלג-א).

ראה גם[edit]

קטן (מהותו ושאר דיניו)