קורע

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אחד מל"ט אבות מלאכות האסורים בשבת. האיסור הוא דווקא כאשר יש בקריעה תיקון.


המפרק ניירות דבוקים או עורות דבוקים ולא נתכוין לקלקל בלבד, הרי זה תולדת קורע וחייב. (שולחן ערוך אורח חיים סימן שמ סעיף יד)


ולא נתכוין לקלקל בלבד-אלא בשביל איזה תועלת אף שלא נתכוין בזה כדי לדבקם עוד ביותר מ"מ חייב משום קורע דלא בעינן בקורע דוקא ע"מ לתפור אלא בשביל איזה תיקון כדי שלא יהיה מקלקל. ואם מכוין לקלקל בלבד פטור ואסור לכתחלה ככל מקלקלין דשבת. (משנה ברורה סימן שמ ס"ק מג)

שיעור קריעה הוא "כדי לתפור שתי תפירות" (רמב"ם שבת י,י).