מכירי כהונה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הגדרה[edit]

כאשר ישראל רגיל לתת את מתנות הכהונה לכהן מסוים, הכהן נחשב מוחזק במתנות אלו עוד קודם שבאו לידו (הסוגיות בבבא בתרא קכג: וגיטין ל.).

לדוגמא, ישראל היה רגיל לתת לכהן מסוים את הזרוע הלחיים והקיבה, ומת הכהן קודם שהמתנות הגיעו לידו - בנו הבכור של הכהן יורש בהן פי שניים, שנחשב שהכהן היה מוחזק בהן עוד קודם שבאו לידו (שהרי בכור יורש פי שניים רק בנכסים שהאב היה מוחזק בהם) (בבא בתרא קכג:).

מקור וטעם[edit]

בטעמו נחלקו הראשונים:

  1. מדין יאוש, ששאר הכהנים מסיחים את דעתם ממתנות אלו כיוון שסבורים שלא יקבלו אותן (רש"י גיטין ל. ד"ה במכרי כהונה. אמנם מערכת הקניינים (ו ד"ה ועפ"י) כתב גם בדעת רש"י את הטעם של מתנה מועטת).
  2. מדין מתנה מועטת, שכיוון שהישראל רגיל לתת לכהן - אסור לו לחזור בו ולתת לאחר (בבא בתרא קכג: תד"ה הכא. ומשנת יעבץ כ-ג דן בזה. והדבר אברהם (ח"א א-ו בהגהה ד"ה אולם) חידש שתוס' סוברים את שני הטעמים יחד - גם יאוש וגם מתנה מועטת).

דינו הוא שהכהן נחשב מוחזק בהן (בבא בתרא קכג:). ולגבי הקניין נחלקו האחרונים, ויש בזה ארבע דעות (שתי הדעות הראשונות הן הידועות יותר):

  1. הכהן לא קנאן (קצוה"ח רעח-טו).
  2. הכהן קנאן (קהילות יעקב גיטין כ ד"ה ב"ב. ובקהילות יעקב בבא בתרא לז חקר האם הכהן רק מוחזק ואסור לישראל לחזור בו אך אינו קניין, או שהכהן כבר קנאם), ובביאור דעה זו הסביר הקהילות יעקב (גיטין כ ד"ה ונראה וד"ה והנה מה) שמתנות הכהונה לפני נתינתן לכהן הן ממון שבט הכהונה כולו (קניין ציבורי[1]), וכיוון שהוא מכירי כהונה ועתיד לתת אותן לכהן מסוים (בין לטעם של יאוש ובין לטעם של מתנה מועטת[2]) - ממילא שאר הכהנים דחויים ממתנות אלו, והכהן הזה נשאר הבעלים היחיד, כאילו הוא הכהן היחיד בעולם. והדגיש שלפי זה בעלותו של הכהן על המתנות אינה מדין קניינו הפרטי (בלשונו: שמו הפרטי) אלא מדין השבט כולו.
  3. הכהן קנאן על תנאי שהישראל לא יחזור בו עד שיבואו לידי הכהן (קובץ שיעורים בבא בתרא שעד בדעת התוס').
  4. הכהן עדיין לא קנאן, אך אם יתקוף את הישראל ויחטוף ממנו את המתנות - יקנה אותן (נתיבות המשפט רעח-יא).

אם הישראל חוזר בו קודם שבאו לידי הכהן, ואינו רוצה לתת אותם לכהן הזה - נחלקו הראשונים: תוס' סוברים שיכול לחזור בו אע"פ שאסור לעשות זאת (בבא בתרא קכג: ד"ה הכא), ורבנו יונה סובר שאינו יכול לחזור בו (דן בדבריהם קובץ שיעורים בבא בתרא שעד. וכן חקר בזה משנת יעבץ כ-ג. ומעין זה דן הקצוה"ח רעח-טו מה הטעם שנחשב שהכהן מוחזק בהן: משום שאסור לישראל לחזור בו, או משום שהישראל אינו יכול לחזור בו).

ראה גם[edit]


הערות שוליים[edit]

  1. ע"ע קניין ציבורי.
  2. ביארנו את שני הטעמים הללו לעיל בסמוך ד"ה בטעמו.