ליל שימורים (פסח)

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כינוי לליל פסח, על יסוד הפסוק (שמות יב, מב) "ליל שימורים הוא לה' להוציאם מארץ מצרים, הוא הלילה הזה לה', שימורים לכל בני ישראל לדורותם".


ליל פסח נקרא "ליל שימורים" מכמה סיבות: א. לפי "שהיה הקב"ה שומר ומצפה ללילה הזה לקיים הבטחתו להוציאם מארץ מצרים"; ב. לפי שהוא משומר לגאולה העתידה, כפי שאמרו חז"ל: מה ראה לומר "שימורים" (פעמיים)? - שבו עשה גדולה לצדיקים כשם שעשה לישראל במצרים, ובו הציל לחזקיה (מסנחריב וחילותיו), ובו הציל לחנניה וחבריו, ובו הציל לדניאל מגוב האריות, ובו משיח ואליהו מתגדלין - משום כך נאמר: "שימורים לכל בני ישראל לדורותם"; ג. לפי שהוא לילה המשומר מן המזיקים. משום כך ב"קריאת שמע על המיטה" נוהגים לקרוא רק את פרשת "שמע ישראל" ומברכים את ברכת "המפיל", ולא אומרים את שאר הפסוקים והתפילות שאומרים בכל לילה בנוסח "קריאת שמע על המטה" לצורך שמירה, כי לילה זה הוא לילה המשומר מן המזיקים.


בספר "מעשה רוקח" מובא: "מצאתי במגילת סתרים, ראיתי מרבנא אלוף אבא - לא היה סוגר דלתי הבית אשר אנו יושבין בו כלל. מעידנא ועד עתה כך מנהגנו, ודלתות הבית פתוחות, וכשיבוא אליהו נצא לקראתו במהרה בלא עיכוב. ואמרינן: בפסח עתידין ליגאל, שנאמר: ליל שימורים הוא לה' - ליל המשומר ובא מששת ימי בראשית".