לא חציף איניש לזיופי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הגדרה[edit]

לא חוששים שאדם זייף שטר.

לדוגמא, מדאורייתא שטר כשר גם בלי קיום, משום שלא חוששים שאדם יזייפו (גיטין ג. רש"י ד"ה נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין).

מקור וטעם[edit]

בטעמה חקר ר' חיים מטעלז (גיטין א (עמוד נט) ד"ה הדרינן):

  1. אומדנא שאנשים אינם חצופים, והיא בירור כעין אנן סהדי.
  2. חזקת כשרות, וכשאר חזקה דמעיקרא[1] שהיא הנהגה[2].

פרטי הדין[edit]

גזלן שהוציא שטר נאמן, שגם עליו נאמרה חזקה זו (תוס' כתובות צב:, והוכיח ר' חיים מטעלז שם בסוף הסימן (ד"ה אמנם) שהם סוברים שהיא חזקת אומדנא, שהרי חזקת כשרות לא שייכת בגזלן).

כללים[edit]

בסעיף זה נדון האם ההכרעה תועיל במקרים (כללים) שמבטלים חלק מההכרעות.

בתרי ותרי מועילה חזקת "לא חציף" (תוס' גיטין ט. והוכיח ר' חיים מטעלז שם (בד"ה והנה) שהם סוברים שהיא הנהגה, שהרי בירור לא יועיל בתרי ותרי[3]).


הערות שוליים[edit]

  1. אמנם בערך חזקת כשרות#מקור_וטעם (ד"ה בטעמה) הבאנו דעות שחזקת כשרות אינה חזקה דמעיקרא.
  2. בערך חזקת הגוף#מקור_וטעם (ד"ה בטעמה) הבאנו דעות שחזקה דמעיקרא אינה הנהגה אלא בירור.
  3. כמו שהבאנו בערך תרי ותרי#מקור_וטעם ד"ה סוג ההכרעה.