כל העולה לייבום עולה לחליצה, וכל שאינה עולה לייבום אינה עולה לחליצה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כל יבמה שאינה צריכה להתייבם (כגון שכבר נתייבמה צרתה או שהיא איילונית) או שהיא אסורה על היבם באיסור כרת או מיתת בית דין (כגון שהיא בתו שנישאה לאחיו המת, או שהיא אחות אשתו או אמה או בתה), הרי זו פטורה אף מן החליצה.