טומאה ישנה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

כלי מתכת שנטמאו ונשברו, וטהרו מטומאתם (כתוצאה משבירתם), ולאחר מכן עשו כלים חדשים מן השברים - חזרו הכלים לטומאתם הישנה למרות שלא נגעו שוב בטומאה.


חזרת כלי מתכת לטומאתם הישנה היא גזירה מדברי סופרים, שמא יאמרו הבריות: שבירת הכלים מטהרת אותם, וטבילת הכלים מטהרת אותם, מה שבירתם אינה טעונה הערב שמש, שהרי משתמשים בהם באותו יום שנטמאו ונשברו וחזרו ועשו מהם כלים חדשים, אף טבילתם אינה טעונה "הערב שמש", ויבואו לעשות תרומה וקדשים בכלים שלא העריב שמשם.