טבל

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הגדרה[edit]

פירות שלא הופרשו מהם תרומות ומעשרות - אסור לאוכלם, ואפילו לכהן (מאריכים בזה בכל מסכתות תרומות, מעשרות, מעשר שני, דמאי).

מקור וטעם[edit]

מקורו מהפסוק "ולא יחללו את קודשי בני ישראל אשר ירימו לה'" (ויקרא כב-טו).

בטעמו דנו האם הוא אסור מפני שמעורבת בו תרומה, או שהוא איסור בפני עצמו (אתוון דאורייתא ב בתחילת ד"ה עד כה. ומעין זה חקר הקובץ שיעורים (פסחים קנא) האם איסור טבל נובע ממצוות ההפרשה או שהוא איסור נפרד. והמפענח צפונות (י-ו) חקר האם טבל אסור משום שהתרומה מעורבת בו, או שתרומה היא איסור הטבל שנשאר).

במהותו נחלקו האחרונים האם הוא איסור גברא או איסור חפצא (שדי חמד ח"ד מ-עז-ה ד"ה וגם, עמוד 156: תפארת יוסף - גברא, דעת עצמו - חפצא).

טבלים שונים[edit]

טבלים שונים, דהיינו שכל אחד מהם טבול לדבר אחר - תרומה, תרומת מעשר, חלה, מעשר ראשון, מעשר שני ומעשר עני - דן המנחת חינוך (רפד-ב [ז]) האם הם איסור אחד או איסורים שונים, ויש בזה ארבע שיטות:

  1. שיטת הרמב"ם הסמ"ג והחינוך - שני איסורים:

איסור ראשון - תרומה, תרומת מעשר וחלה.

איסור שני - מעשרות (ראשון שני ועני).

  1. שיטת התוס' (יבמות פו. ד"ה אי) (בתירוץ השני) - שלושה איסורים:

איסור ראשון - תרומה, תרומת מעשר וחלה.

איסור שני - מעשר שני ועני.

איסור שלישי - מעשר ראשון (והוא נפרד משאר המעשרות).

  1. פירוש אחר בשיטת התוס' (מנחת חינוך שם) (בדעת התוס' שם בלשון אפשר) - שני איסורים:

איסור ראשון - תרומה, תרומת מעשר, חלה ומעשר ראשון (והוא כתרומה).

איסור שני - מעשר שני ועני.

  1. שיטת הריטב"א (משמע מדבריו מכות סוף יט: ד"ה והיא, ע"פ הגמרא מכות כ. שטבל שטבול לתרומה ומעשר לוקה אחד) - איסור אחד:

כולם איסור אחד, ששם טבל אחד הוא.

ונפק"מ לשני מקרים (מנחת חינוך שם):

  1. אכל חצי כזית מטבל אחד וחצי כזית מטבל אחר - אם הם איסור אחד חייב, ואם הם איסורים שונים פטור.
  2. אכל כזית מטבל אחד וכזית מטבל אחר - אם הם איסור אחד חייב אחת, ואם הם איסורים שונים חייב שתיים.

פרטי הדין[edit]

זמן חיובו הוא משעת המירוח. ולכן דעת הרעק"א שאיסור טבל נחשב איסור שלא חל מתחילת ברייתו, שהרי בשעה שהפירות התחילו לגדול עדיין לא חל עליהם איסור טבל. אמנם הקהילות יעקב חידש שטבל כן נחשב איסור שחל מתחילת ברייתו, מפני ששעת המירוח נחשבת תחילת ברייתו, שזהו פנים חדשות וצורה חדשה (קהילות יעקב חולין כג ד"ה והנראה, ושם (בד"ה התוס') הביא גם את הרעק"א).

ראה גם[edit]