חשיבות התורה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מלבד היות לימוד התורה מצוות עשה, יש לתורה חשיבות מצד תוכנה. למשל, לימוד הלכות מעשיות חשוב לא רק בגלל המצוה ללמוד תורה אלא גם בגלל שהוא גורם לקיום המצוות. כמו כן יש דברים בתורה המכוונים את השקפת עולמו של האדם.

הרמב"ן בדרשתו "תורת ה' תמימה" (נמצא בכתבי הרמב"ן בהוצאת מוסד הרב קוק) מביא כמה תועלות שיש בתורה.

  • האמונה בבריאת העולם ושה' משגיח ויש שכר ועונש.
  • גם סיפורי התולדות בתחילת ספר בראשית מחזקים את האמונה בבריאה כי כתובה ההיסטוריה שבחלקה היתה ידועה בזמן משה ואי אפשר לטעון שזה שקר. גם לגבי בריאת האדם קשה לשקר כיון שאדם הראשון ראה את נח ונח ראה את אברהם. וגם בספר של הגויים (עבודה המצרית)נכתב על אברהם אבינו שהיה מאמין.
  • בכל הניסים שנעשו למשה יש הוכחה לאמיתות התורה והאמונה.
  • עבודת הבורא על ידי האדם היא מטרת כל הבריאה והיא מתאפשרת על ידי התורה.
  • התורה מאירת עינים שגלתה לנו סוד היצירה והוא ענין מעשה בראשית.
  • יש ידיעה לחכמים בתענוג הנשמות בגן עדן מפרשת ויטע ה' אלקים גן בעדן מקדם.
  • בתורה נרמז לחכמים כל ענין הטבעים שכל מה שידע שלמה מחכמת הטבע למד מהתורה.
  • יש למצות התורה תועליות מרובות גופניות נראות ורוחניות ובמיוחד הקורבנות שגורמים להשראת שכינה. וכן מאכלות אסורות פוגעים בבריאות הגוף או הנפש. וכן דיני נידה הרופאים בזמן הרמב"ן הודו שבעיקר זמן הנידה לא יהיה ולד ובסופו יהיה ולד פגום.
  • עוד התורה מאירת עינים בדברים גדולים מכל אלו, היא החכמה הנעלמת מעיני כל חי, ורחבה מני ים, והוא שכל התורה כלה שמותיו של הקב"ה, ובכל פרשה ופרשה יש בה שם שבו נוצר הדבר או שנעשה בו או שנתקיים אותו ענין בו.
  • התורה מגלה לנו מן העתידות.

הרמב"ם בשלוש עשרה העיקרים בעיקר השמיני כותב:

"היסוד השמיני, היות התורה מן השמים, והוא שנאמין כי כל התורה הזאת הנתונה ע"י משה רבינו ע"ה שהיא כולה מפי הגבורה... ואין הפרש בין ובני חם כוש ומצרים ושם אשתו מהטבאל ותמנע היתה פלגש ובין אנכי ה' אלהיך ושמע ישראל, כי הכל מפי הגבורה והכל תורת ה' תמימה טהורה וקדושה אמת... אלא כל דיבור ודיבור מן התורה יש בהן חכמות ופלאים למי שמבין אותם ולא הושג תכלית חכמתם, ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים ואין לאיש אלא להלך בעקבות דוד משיח לאלהי יעקב שהתפלל גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך".

ראו גם[edit]