חצי נזק

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תשלום מחצית משיעור הנזק שנגרם לאדם או לרכושו על ידי בהמת חברו שאינה רגילה בנזק זה.

בעל חי שהזיק באופן שאינו רגיל בו, כגון שור תם שנגח, או שור שנגף, או שנשך, או שרבץ, או שבעט, אין בעליו חייב אלא במחצית מדמי הנזק, שנאמר (שמות כא, לה): "וכי יגוף שור איש את שור רעהו ומת, ומכרו את השור החי וחצו את כספו, וגם את המת יחצון".

בגדר תשלומי חצי נזק נחלקו אמוראים: רב פפא סובר כי "פלגא נזקא ממונא" (חצי נזק ממון), כלומר שתשלום מחצית משיעור הנזק שמשלמים בעליו של שור תם אינו קנס אלא ממון שעליהם לשלמו מן הדין, לפי שלדעתו סתם שוורים דרכם להזיק וצריכים הם שמירה, ולפי הדין היו הבעלים צריכים לשלם נזק שלם משום שהיו צריכים לשומרו, אלא שהתורה חסה עליהם הואיל ועדיין שורם לא הועד. חולק עליו רב הונא וסובר כי "פלגא נזקא קנסא" (חצי נזק קנס), כלומר שתשלום מחצית מדמי הנזק הוא קנס, לפי שלדעתו סתם שוורים, אין דרכם להזיק ואינם צריכים שמירה, ולפי הדין אין הבעלים חייבים לשלם כלל, אלא שהתורה קנסה אותם שישלמו חצי נזק כדי שישמרו את שורם.

הלכה כדעת רב הונא ש"פלגא נזקא קנסא". לכן, בעלים המודים מעצמם ששורם התם הזיק - פטורים מתשלום חצי הנזק, שכן "מודה בקנס - פטור".

ראה עוד[edit]