חזקת טומאה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חזקת טומאה הוא חזקה הקובעת שדבר טמא נשאר בטומאתו. במקום שהתברר למפרע שלא היה מטהר (כמו לדוגמא מקוה שנמצא חסר) מעמידים את הטמא על חזקתו כאילו לא טבל.

טמא שטבל במקווה שספק האם הוא שלם, משאירים אותו בחזקת טמא (קידושין סו:). והקובץ שיעורים סותר את עצמו האם היא חזקת הדין, משום שטומאה אינה מציאות גשמית (כתובות רסב, וכן כתב חוט המשולש ח"ג כז ד"ה היוצא), או חזקת הגוף, משום שמציאות רוחנית (של הטומאה) דינה כמציאות גשמית (קובץ ביאורים שב שמעתתא ו-ז).