זו באה בפני עצמה ומעידה וזו באה בפני עצמה ומעידה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

עדים שמסרו את עדותם לבית הדין, ובאו עדים אחרים והעידו על אותו עניין עדות שונה, נחלקו אמוראים בשאלה: מה דינם של העדים בנוגע לעדויות אחרות? רב חסדא סובר, שאין כל אותם העדים יכולים להעיד שום עדות שבעולם, מחשש שהם שקרנים ופסולים לעדות "בהדי סהדי שקרי למה לי" - עם עדים שקרנים למה לי. לעומתו סובר רב הונא, שאין פוסלים אותם מחמת ספק, אלא "זו באה בפני עצמה ומעידה וזו באה בפני עצמה ומעידה".