ויקישיבה:תחרות עריכה/תקנון3

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תחרות עריכות בוויקישיבה - תקנון השתתפות בתחרות[edit]

1. כללי[edit]

1.1 קריית הישיבה בית אל (ע"ר) (להלן - "הישיבה") מפעילת אתר "ישיבה" וענף "ויקישיבה" מכריזה על תחרות נושאת פרסים (להלן: "התחרות"), שתתקיים באתר www.yeshiva.org.il/wiki

1.2 התחרות פתוחה לכל הגולשים באשר הם, למעט עובדי הישיבה.

1.3 התחרות תחל ביום: ב' בניסן ה'תשע"א ב-00:00 ותסתיים ביום: ל' ניסן ה'תשע"א ב-23:59 (להלן "תקופת התחרות").

1.4 הישיבה רשאית להפסיק את התחרות ללא הודעה מוקדמת.

1.5 בהשתתפות מקבל על עצמו המשתתף את תנאי תקנון זה וכן את תנאי תקנון אתר הישיבה (בשינויים המחוייבים). בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין (לרבות תקנון אתר הישיבה), יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

1.6 בהשתתפות בתחרות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתקנון התחרות, וכן פוטר את הישיבה מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם התחרות, בלא יוצא מהכלל.

2. כללי התחרות[edit]

2.1 הגולשים המשתתפים יבצעו עריכות של ערכים בוויקישיבה.

2.2 גולש מתחייב לבצע אך ורק עריכות העונות על כללי התחרות והאתר ושאינן: בלתי הולמות, פוגעות בזכות של אדם אחר (לרבות, אך לא רק, זכויות קניין רוחני), בלתי חוקיות, מאיימות, מוציאות דיבה ו/או לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל תמונה אחרת הפוגעת בצנעת הפרט ו/או הכלל וכן שעלולה לפגוע ברגשות הציבור.

2.3 הישיבה רשאית, אך אינה חייבת, להשאיר באתר או להוריד מהאתר כל עריכה שהיא לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי וזאת מבלי שתוטל עליה אחריות כלשהי לעריכות. בנוסף, הישיבה רשאית לפסול עריכות אם הוכח שהופרו בהן הוראות תקנון זה ו/או הדין.

2.4 המשתתפים בתחרות חייבים להיות משתמשים רשומים בוויקישיבה.

2.5 כל עריכה במהלך תקופת התחרות תזכה את מבצע העריכה בנקודות כדלקמן:

2.5.1 ערך חדש שאורך תוכנו הינו לפחות קילובייט אחד - 5 נקודות

2.5.2 הוספת ערך "הידעת?" - 4 נקודות

2.5.3 השתתפות בפרוייקטים של האתר (למעט "ערכים מבוקשים" - נחשב כערך חדש רגיל) - 2 נקודות

2.5.4. שימוש בתבנית מקור - 3 נק'

2.5.5 כל עריכה שאינה עונה על הקריטריונים הנ"ל - נקודה אחת. לא ניתן לצבור יותר מנקודה אחת לאותו הערך.

2.6 תהליך בדיקת העריכות וספירת הנקודות יעשה באופן שבו תחליט הנהלת אתר ישיבה ועל ידה.

2.7 כל האמור בסעיף 2.5 לעיל ותתי הסעיפים שבו חל על עריכות במרחב-שם "ראשי" בלבד. זאת למעט סעיף 2.5.3 העוסק במרחב-שם "תבנית" וסעיף 2.5.4 העוסק במרחב-שם "ויקישיבה".

2.8 הגולשים עם מספר הנקודות הרב ביותר יוכרזו כמנצחים ויזכו בפרס כמפורט בסעיף 3 להלן ותתי הסעיפים שבו. במקרה ויותר מזוכה אחד יקבלו את אותו מספר הנקודות, יוגדר כזוכה מי שהשיג את הנקודות קודם לכן, על פי הרישום באתר.

2.9 משתמש שלא ימסור את פרטיו למשלוח הפרס תוך 14 יום מיום סיום התחרות, יחשב הדבר כויתור על הפרס.

2.10 בכל מקרה של הפרת תקנון זה ו/או הפרת תקנון אתר ישיבה ו/או הפרת הדין ו/או במידה והפרטים שמסר המשתתף אינם נכונים או מדוייקים תהיה רשאית הישיבה לפסול את הגולש הזוכה ולהעביר את הפרס.

3. פרסים[edit]

3.1 הזוכים במקומות הראשונים יקבלו פרסים כדלהלן:

3.1.1 הזוכה במקום הראשון יקבל סט ספרי "פניני הלכה", מתנת הוצאה הר ברכה.

3.1.2 הזוכה במקום השני יקבל אוצר "מורשתי" מבית פרויקט השו"ת של אוניברסיטת בר אילן.

3.1.3 הזוכים במקומות 3,4 יקבלו דיסק אחד מבין שני הדיסקים החדשים של יעקב שוואקי מההופעה בקיסריה, מתנת "שרון דניאל הפקות" (דיסק אחד לכל זוכה).

3.1.4 הזוכים במקומות 5,6,7 יקבלו דיסק אחד מתוך שלושה דיסקים חסידיים נוספים, מתנת "חטיבת המוסיקה, קובי סלע יחסי ציבור כהלכה" (דיסק אחד לכל זוכה).

3.1.5 הזוכה במקום השמיני יקבל אטלס כרטא לקברות צדיקים.

3.1.6 הזוכה במקום 9,10,11,12 יקבלו תיקים, מתנת "ערוץ 7" (תיק לכל זוכה).

3.2 הפרסים ישלחו לזוכים תוך 30 ימי עבודה מיום הזכייה, בלי נדר.

3.3 משתתף לא יוכל לזכות ביותר מפרס אחד בתחרות. במידה ואותו משתתף דורג כזכאי לפרס עם שני שמות משתמש שונים ומעלה, יועבר הפרס למשתתפים המדורגים מתחתיו.

3.4 הפרסים שיחולקו במסגרת התחרות הינם אישיים ואינם ניתנים להסבה לאחר, להחלפה, לשינוי או להמרה בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.

3.5 הישיבה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע, ולשנות את הפרסים ולהציע פרס חלופי, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

4. פטור מאחריות[edit]

4.1 המשתתף מצהיר בזאת, כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הישיבה, מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

4.2 הישיבה איננה אחראית לשימוש שיעשה על ידי אחרים כתוצאה מפרסום העריכות או לתגובות שיעוררו העריכות.

4.3 התחרות נסמכת על תוכנות מחשב אשר אינן חסינות מכל טעות או תקלה. הישיבה אינה מתחייבת כי התחרות תקויים ללא תקלה, שגיאה, נפילה או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה מכך.

4.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בתחרות הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות בתחרות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.

4.4 הישיבה, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אויר, ימי חג וכדומה.

5. תנאים נוספים[edit]

5.1 הישיבה רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את התחרות, כולה או כל חלק ממנה, ו/או לשנות את תנאיה, בהודעה אשר תתפרסם באתר התחרות. מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי התחרות כאמור.

5.2 ההשתתפות בתחרות מהווה אישור מטעם המשתתף להכנסת שמו למאגר הישיבה. בעדכון פרטיו, מסכים המשתתף כי הישיבה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שמסר המשתתף לצורך עדכון מבצעים כפי שיהיו בעתיד, מעת לעת.

5.3 הישיבה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרסים מכל סיבה שהיא מוצאת לנכון.

5.4 הישיבה רשאית שלא למסור כל פרס למשתתף שזכה בתחרות תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה או בחוסר תום לב, גם אם היה זוכה אף ללא אותו מעשה, וגם אם המעשה בוצע בקשר עם תחרות אחרת של הישיבה.

5.5 אני מסכים לתקנון התחרות ופוטר את הישיבה מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם התחרות ו/או הזכייה או אי הזכייה בה, בלא יוצא מהכלל.