ברכת אירוסין

From ויקישיבה
(Redirected from ברכת האירוסין)
Jump to navigation Jump to search

הברכה שמברכים כשמקדשים אשה, וזה נוסחה: "ברוך אתה, ה' אלהינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו, וצונו על העריות, ואסר לנו את הארוסות, והתיר לנו את הנשואות לנו, על ידי חופה בקדושין, ברוך אתה, ה', מקדש עמו ישראל על ידי חופה בקדושין".


גדר המצווה[edit]

בגדרה של ברכה זו נחלקו הראשונים: יש אומרים שזוהי ברכת המצוות, ויש אומרים שאין זו אלא ברכת שבח והודאה לה' שקדשנו והבדילנו מן העמים בענין אישות וציוונו לקדש אשה המותרת לנו ולא את העריות. בספר הלבוש מוזכרת סברא נוספת והיא שברכת האירוסין מוגדרת כברכת הנהנין וכבר תמהו האחרונים בהבנת הדברים.

זמנה[edit]

כמו כן, נחלקו הראשונים, אימתי מברכים את ברכת האירוסין, יש מהם שסוברים כי צריך לברך את ברכת האירוסין קודם מעשה הקידושין, כדין כל ברכות המצוות שמברכים עליהן עובר לעשייתן, ויש אומרים: "קודם מקדש ואחר כך מברך", מפני שאין זו ברכת המצוות, אלא ברכה על קדושת ישראל, וכל ברכה של קדושה אין מברכים אלא לאחר שחלה הקדושה; ועוד, שאם האשה תחזור בה ותמאן להתקדש, נמצאת הברכה לבטלה.


המנהג הוא, שמברכים את ברכת האירוסין לפני הקידושין, אמנם בדיעבד אם לא בירכו קודם, יברכו לאחר הקידושין.