בן חלוצה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

מי שנולד מכהן שבא על אשה שהיתה זקוקה ליבום לאחי בעלה ונפטרה מזיקתה על ידי חליצה. כהן שבא על חלוצה, האסורה לכהן מדרבנן, בניו שנולדו לו ממנה חללים הם מדרבנן.


חלל מדרבנן, נותנים עליו חומרי כהנים וחומרי ישראל, אינו אוכל בתרומה ולא מיטמא למתים ונושא אשה הראויה לכהן, שלא באו חכמים להקל עליו להתירו במה שישראל מותר, אלא להחמיר עליו. והוא הדין שאסור לו לשאת חלוצה, אף על פי שאין איסורה אלא מדרבנן, ומדרבנן אינו כהן. וכן אינו נושא את כפיו.