ביטול תורה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ביטול תורה הוא מניעת לימוד תורה

חומרת עונשו של ביטול תורה[edit]

ר' חיים מוולוז'ין החמיר מאוד בעונשו של ביטול תורה, וזו לשונו: "צריך באמת כל אדם להתבונן ולחפש דרכיו אולי הוא מאותן שאין להם חלק לעולם הבא ח"ו וכו', כי אף העוסקים בתורה תמיד אולי עברו עליהם כמה שעות ביום שהיו יכולים לעסוק בתורה ולא עסקו, והוא ח"ו בכלל די דבר ד' בזה" (דרשת מהר"ח מוולוז'ין, הובא גם בבניין עולם יג-ב ד"ה כתב).

שיטת רשב"י[edit]

מצינו סתירה בדעת רשב"י בנושא בין הגמרא בברכות לה לבין הגמרא במנחות צט

ובביאור הסתירה יש כמה תירוצים:

  • אחרי שרשב"י יצא מהמערה הוא חזר בו מדבריו שאסור לעבוד משום ביטול תורה, ואמר שאדם יוצא ידי חובת לימוד תורה בקריאת שמע שחרית וערבית, וחיבב את המלאכה (שדי חמד מערכת ו כלל טו ד"ה ולי).
  • במנחת אשר דן בנושא ומתרץ לפי דרכו