בדיקת תפילין

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

בדיקת כשרותן של התפילין כאשר קיים חשש שמא ארע בהן פסול, או כאשר אין מניחין אותן באופן תמידי אלא לפרקים.

חובת הבדיקה[edit]

  • תפילין שהן בחזקת כשרות והאדם מניח אותן תדיר, כל זמן שהן נראות שלמות מבחוץ, אין הן טעונות בדיקה ולא חוששים שמא נמחקה אות מאחת הפרשיות או התקלקל הכתב.
  • אף על פי שמעיקר הדין אין צריך לבודקן, מכל מקום, נכון לבדוק אותן במשך הזמן, כי הן עלולות להתקלקל מחמת הזיעה וכדומה[1].במשנה ברורה (אורח חיים, סימן ל"ט, ס"ק כ"ו) מובא בשם ה"חיי אדם" שתפילין המונחות במקום לח חייבות בדיקה. מקובל כיום לבדוק גם תפילין ששהו על מקום חם, כגון: תנור חימום, הסקה מרכזית וכדומה. הלחות או החום עלולים לגרום להתפשטות הדיו ולפסילת האותיות.תפילין שאין מניחים אותן אלא לפרקים, צריך לבדוק אותן פעמיים בכל שבע שנים, שכן עלולות הן להפגע מחמת עיפוש וכדומה.מנהג אנשי מעשה לבדוק את התפילין מידי שנה בחודש אלול שסימנו הוא "אני לדודי ודודי לי". כמו כן, נוהגים רבים מעם ישראל לבדוק את התפילין שלהם בעת מחלה או צרה ר"ל. בדיקת התפילין בעת צרה הינה מפתח גדול לישועה.אם הובהר שהתפילין פסולות ואין אפשרות הלכתית לתקן אותן חייבים להביאן לגניזה. צריך להזהר מאוד שהן לא תאבדנה או תגענה לידי בזיון ח"ו. מאידך, ההחלטה שאמנם הכתב פסול ואי אפשר לתקנו, אינה החלטה קלה. יש לעשות כל מאמץ אפשרי כדי שלא יבואו שמות הקודש לידי גניזה שלא לצורך.

הערות שוליים[edit]

  1. מלבד זאת, הנסיון מורה שמתגלים פסולים בתפילין גם לאחר בדיקות חוזרות ונישנות. לעתים מתגלה שתפילין שעברו כבר מספר בדיקות בעבר הינן פסולות מתחילתן.