אשמדאי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אשמדאי הוא מלך השדים ושם אמו נעמה [1] בעזרת אשמדאי הובא השמיר שסייע לבנין ביהמ"ק [2]

אשמדאי ושלמה המלך[edit]

מובא במדרש [3] ששלמה עבר על מה שכתוב בתורה לא ירבה לו נשים (דברים י"ז): "מה עשתה יו"ד עמדה לפני הקב"ה ואמרה לפניו רבש"ע כלום כתבת בתורה דבר אחד לבטלה? אמר לה לאו אמרה לפניו והלא שלמה המלך בטלני ונשא לו אלף נשים שנאמר ויהי לו שבע מאות שרות ושלש מאות פלגשים ועבר שלמה על מה שכתוב בתורה אמר הקב"ה ליו"ד עלי לריב את ריבך ולדון את דינך מיד אמר הקב"ה לאשמדאי מלכא דשידאי לך אצל שלמה וטול חותמו בידו ותדמה בדמותו ותשב על כסאו באותה שעה הלך אשמדאי ונטל חותמו מידו ונדמה בדמותו ישב על כסאו והיו ישראל סבורין שהוא שלמה והיה שלמה משוטט בכל העיירות והכפרים ואומר אני שלמה אני קהלת הייתי מלך על ישראל עד שעברו שלש שנים"

הערות שוליים

  1. זהר חדש פרשת בראשית
  2. גיטין דף סח
  3. מדרש "אל יתהלל" (נמצא באוצר המדרשים (אייזנשטיין)