אנציקלופדיה תלמודית:תוספת בכורים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הגדרת הערך - תוספת על עיקר הבכורים*.

ניתן להוסיף על עיקר הבכורים*, והוספה נקראת תוספת בכורים, ודומה ברוב דיניה לעיקר הבכורים. על דיני הבכורים ע"ע בכורים.

מהותם

במהותו של תוספת הבכורים, כמה שיטות בדבר: א) יש שפירשו שעיקר הבכורים הוא הפירות שביכרו, וקורא להם שם[1], ואם מוסיפים עליהם בשעת הלקיטה הם תוספת בכורים[2], שאם הבכורים הם מעט מוסיפים עליהם כדי שיהיו הרבה[3]. ב) ויש שפירשו שהפרי הראשון שמבכר הוא עיקר הבכורים, ומה שמבכר אחר כך עוד עד אחד משישים, ומפרישה לבכורים הרי זה תוספת בכורים[4].

תוקפם

תוספת בכורים הוא כבכורים[5]. יש שכתבו שאינו מן התורה אלא מדרבנן[6]. ויש שכתבו שמן התורה היא[7], שהכתוב: מראשית כל פרי האדמה[8], הוא על עיקר הבכורים, והכתוב: ראשית פרי האדמה[9], הוא על תוספת הבכורים[10], שכל כמה שמפריש מקיים מצוות בכורים[11].

אינו מעכב

תוספת הבכורים אינו מעכב את הבכורים, ואינו חובה אלא רשות[12].

ממינו

תוספת הבכורים אין מביאים אלא ממין עיקר הבכורים[13].

אכילה בטהרה

תוספת בכורים נאכלת בטהרה[14]. ויש מן האחרונים שמפרשים לדעתם שאין תוספת הבכורים אלא מדרבנן[15], שמכל מקום אינה נאכלת אלא בטהרה לפי שנעשו על טהרת בכורים ולא גרע מחולין שנעשו על טהרת תרומה[16].

אכילה לזרים

תוספת הבכורים נחלקו אחרונים אם אסורה לזרים: יש סוברים שמותרת לזרים[17], שלדעתם מן התורה אין דינו כבכורים[18]. ויש סוברים שאסורה לזרים[19], שדינה כעיקר הבכורים[20].

נטילת ידים

הנוגע בתוספת בכורים, צריך נטילת-ידים* לפניו כמו בבכורים[21].

מעבר הירדן

תוספת בכורים הבאה מעבר הירדן – שמביאים בכורים מעבר הירדן מדרבנן, לסוברים כן[22] - אינה כבכורים[23]. ויש מן הראשונים שכתבו שאף אין צריך לאכלה בטהרה[24]. ויש חולקים וסוברים שצריך לאוכלה בטהרה[25].

תרומות ומעשרות

תוספת בכורים יש סוברים שפטורה מתרומות ומעשרות[26], כעיקר הבכורים[27]. ויש חולקים וסוברים שחייבת בתרומות ומעשרות[28]. אמנם פטורה מן הדמאי[29], שאם הביא עם-הארץ* תוספת הבכורים[30], אין צריך להפריש ממנו תרומת מעשר ומעשר שני[31].

הערות שוליים

 1. ע"ע בכורים: ההפרשה.
 2. ר"ש ורא"ש וריבמ"ץ ורע"ב בכורים פ"ג מ"י. ועי' רמב"ם בכורים פ"ב הי"ח. ועי' תורת הארץ פ"א אות סו.
 3. ריבמ"ץ שם.
 4. הגר"א באדרת אליהו ריש פ' כי תבוא, ובשנות אליהו בכורים פ"ג מ"א.
 5. משנה בכורים פ"ג מי"א; רמב"ם בכורים פ"ב הי"ח.
 6. סמ"ג עשין סי' קלט; יראה"ש סי' קנב; משנה ראשונה בכורים פ"ג מ"י.
 7. עי' רמב"ם בכורים פ"ב הי"ח: התוספת כבכורים, ודרך אמונה שם ס"ק קלא בדעתו; עי' אדרת אליהו ריש פ' כי תבוא; תורת הארץ פ"א אות סז, בד' הדעה שבציון 26; משנת ר' אהרן זרעים סי' ג אות ב.
 8. דברים כו ב.
 9. דברים שם י.
 10. אדרת אליהו שם.
 11. משנת ר' אהרן שם.
 12. שושנים לדוד בכורים פ"ג מ"י מובא בתוס' אנשי שם שם.
 13. ר' שמעון משנה בכורים פ"ג מ"י. הרמב"ם השמיט, ועי' מהר"י קורקוס בכורים פ"ב הי"ח ומשנה ראשונה בכורים שם שתמהו.
 14. ר' שמעון משנה בכורים פ"ג מ"י; עי' רמב"ם בכורים פ"ב הי"ח.
 15. עי' ציון 6.
 16. ע"ע חלין: כשנעשו על טהרת הקודש. משנה ראשונה שם.
 17. משנה אחרונה בכורים פ"ג מ"י.
 18. עי' ציון 6. משנה אחרונה שם.
 19. מלאכת שלמה שם מי"א; דרך אמונה בכורים פ"ב הי"ח ס"ק קל בד' הרמב"ם שם. ועי' מלאכת שלמה ודרך אמונה שם, שאף אינה נאכלת אלא בירושלים כבכורים, ע"ע אכילת בכורים: מקום אכילתם.
 20. מלאכת שלמה שם; עי' דרך אמונה שם.
 21. ע"ע אכילת בכורים ציון 49. משנה ראשונה בכורים פ"ג מי"א.
 22. ע"ע בכורים ציון 39 ואילך.
 23. עי' משנה בכורים פ"ג מי"א וריבמ"ץ שם ורע"ב שם בפי' א ומהר"י קורקוס בכורים פ"ב הי"ח, בביאורו; רמב"ם בכורים שם.
 24. ריבמ"ץ שם ומהר"י קורקוס בביאור המשנה שם.
 25. רמב"ם בכורים פ"ב הי"ח.
 26. ברייתא ירושלמי בכורים פ"ג סוה"ה, ותוספתא בכורים פ"ב, הובא בר"ש שם; ר"ש שם ומהר"א פולדא לירושלמי שם וחס"ד לתוספתא שם ומלאכת שלמה שם ותפא"י דמאי פ"א מ"ג בועז אות ד בד' המשנה בכורים פ"ג מ"י; תפא"י שם בד' המשנה דמאי שם.
 27. חס"ד וריב"ג לתוספתא שם.
 28. תפא"י דמאי שם בשם רע"א, בד' המשנה בכורים שם ובד' הרמב"ם מעשר פי"ג הי"ד; דרך אמונה מעשר שם ס"ק קג ובבאור ההלכה שם ד"ה ותוספת, בד' הירושלמי דמאי פ"ד ה"ג ובכורים פ"א ה"ז והרמב"ם שם. ועי' תורת הארץ פ"א אות סח.
 29. ר' שמעון משנה בכורים פ"ג מ"י; רמב"ם מעשר פי"ג הי"ד.
 30. עי' ר"ש ורא"ש שם.
 31. עי' רמב"ם מעשר שם ובפיה"מ שם. וע"ע דמאי: תקנת דמאי. ועי' רמב"ם מעשר שם שהוא דוקא בשאמר עם הארץ שעישר, ועי' רדב"ז שם, וס' המפתח (פרנקל) שם.