איסור בת אחת

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אחד האופנים בהם איסור חל על איסור (ראה: אין איסור חל על איסור): כאשר שני האיסורים באו בבת אחת.


כאשר שני האיסורים באים בבת אחת, חלים שניהם כאחד, "לפי שאין אתה יכול להוציא אחד מהם, שאם נאמר שלא יחולו יהיה פטור לגמרי, ולפיכך חלים שניהם" (תוס' רי"ד קדושין נ' ע"ב).


לדוגמא: העושה מלאכה ביום הכיפורים שחל בשבת - חייב שתיים, משום מלאכה ביום הכיפורים ומשום מלאכה בשבת, שהרי בשעה שנתקדש היום באו שני האיסורים כאחד.


דוגמא נוספת: הבא על אשת אחיו - מביא שתי חטאות, משום אשת איש ומשום אשת אח, שהרי שני האיסורים באו כאחד בשעה שנתקדשה לאחיו.


וכן: התולש מבהמה אבר מן החי ונטרפה בנטילתו - חייב שתיים, משום אבר מן החי ומשום טריפה, ששני האיסורים באו כאחד.