איזבל

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

איזבל בת אתבעל

איזבל היתה אשתו של אחאב היתה בת של כומרים והיו לה שבעה בנים (יל"ש מלכים רלב) והגמ' בסנדרין קב: אומרת שכל יום היתה שוקלת שקלי זהב לע"ז, ושם דף י"ט: הגמרא מספרת שעשתה שתי צורי זונות על מרכבתו של אחאב כדי שיראה אותם ויתחמם, אבל קצת מעשי חסד עשתה אשר עמדו לה לזכות ביום מותה, שהכלבים שאכלו אותה לא אכלו את האברים שלה כמו שכתוב "וילכו לקוברה ולא מצאו בה כי אם הגולגולת והרגלים וכפות הידים(מלכים ב ט' ל"ה) ומה היו מעשי החסד שעשתה, שהיתה ביתה סמוך לשוק וכל חתן וכלה שהי' עובר, היתה יוצאת מביתה ומצלצלת בכפיה ומקלסת בפיה ומהלכת עשר צעדות, וכל מת שהיה עובר בשוק היתה יוצאת מביתה וממחה בכפיה ומקוננת בפיה ומהלכת אחריו.(פרקי דר"א י"ז)