אגר בטילא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אגר בטילא הוא שכר שמשלמים לאדם בתורת פיצוי על ביטולו ממלאכתו לצורך מטרה מסויימת.

אף על פי שאסור לדיין ליטול שכר על שהוא דן, ואם נטל שכר - דינו בטל, מכל מקום "אגר בטילא" מותר לו ליטול, כשניכר הדבר שאינו נוטל אלא שכר בטלתו.

למשל: דיין שיש לו מלאכה מסויימת לעשותה בשעה שבעלי הדין באים להתדיין לפניו - מותר לו לבקש מבעלי הדין שיתנו לו אדם אחר שיעשה מלאכתו במקומו, או שיתנו לו שכר פעולה של אותה מלאכה שבטל ממנה.

אולם, אם אין שכר הבטלה ניכר, כגון שאין לו מלאכה מסויימת, אלא שאומר שמא יזדמן לו רווח ממסחר מסויים וכדומה, ועבור זה מבקש שכר - אסור לו ליטול שכר, ואם נטל - דינו בטל.

כאשר הדיין הינו בעל מלאכה, אלא שבאותו זמן שבאו להתדיין לפניו, אינו עסוק במלאכתו, אף על פי שאם נטל שכר אין דינו בטל, מכל מקום מכוער הדבר ליטול שכר.