אבר מן החי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אבר מן החי הוא אבר שניטל מבעל חיים בעודנו חי.

אסור מן התורה לאכול אבר מן החי, שנאמר דברים יב כג: "ולא תאכל הנפש עם הבשר". ויש שלמדו איסור זה מן הפסוק שמות כב ל: "ובשר בשדה טרפה לא תאכלו", ודרשו: שלא תהא תולש ואוכל מן הבהמה כדרך שאתה תולש מן הקרקע.

האוכל כזית מאבר מן החי לוקה; ויש אומרים, שאינו חייב מלקות אלא אם כן אכל אבר שלם שיש בו כזית.

איסור אבר מן החי אינו נוהג אלא בבהמה, חיה ועוף טהורים. בעלי חיים שאינם טעונים שחיטה, כגון דגים וחגבים, אין איסור אבר מן החי נוהג בהם. אבר מן החי - מותר בהנאה.

אבר מן החי הוא אחת משבע מצוות בני נח בהן חייבים גם בני אומות העולם.