רפואה בשבת: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

24 September 2017

  • curprev 11:2911:29, 24 September 2017Shyk talk contribs 308 bytes +308 יצירת דף עם התוכן "פעולות שנעשות לשם רפואה בשבת. חכמים גזרו על פעולות מסויימות בתנאים מסויימים שלא לעשותן כ..."