רבנו בחיי: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

15 September 2010

10 March 2009

  • curprev 19:5819:58, 10 March 2009אפרים talk contribs 209 bytes +209 הפיכה לדף פירושונים. אין עדיפות לרבינו בחיי בן אשר על רבינו בחיי אבן פקודה, ולכן הערך צ"ל דף פירושונים ולא דף הפניה.