Difference between revisions of "פיגול"

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
m (טיפול בסוגריים מיותרים בתבנית:מקור)
m (טיפול בסוגריים מיותרים בתבנית:מקור)
 
Line 1: Line 1:
עשיית אחת מארבע עבודות הזבח {{מקור|שחיטה, קבלת הדם, הולכת הדם, זריקת הדם|כן}} במחשבה לזרוק את דמו לאחר הזמן הקבוע לזריקת דמו, או במחשבה להקטיר את אימוריו לאחר הזמן הקבוע להקטרת אימוריו, או במחשבה לאכול את בשרו לאחר הזמן הקבוע לאכילתו.
+
עשיית אחת מארבע עבודות הזבח {{מקור|שחיטה, קבלת הדם, הולכת הדם, זריקת הדם|כן}} במחשבה לזרוק את דמו לאחר הזמן הקבוע לזריקת דמו, או במחשבה להקטיר את אימוריו לאחר הזמן הקבוע להקטרת אימוריו, או במחשבה לאכול את בשרו לאחר הזמן הקבוע לאכילתו.
  
  

Latest revision as of 13:54, 5 September 2012

עשיית אחת מארבע עבודות הזבח (שחיטה, קבלת הדם, הולכת הדם, זריקת הדם) במחשבה לזרוק את דמו לאחר הזמן הקבוע לזריקת דמו, או במחשבה להקטיר את אימוריו לאחר הזמן הקבוע להקטרת אימוריו, או במחשבה לאכול את בשרו לאחר הזמן הקבוע לאכילתו.


כהן שפיגל, אם עשה זאת במזיד, שידע שהקרבן נפסל בכך - חייב לשלם את דמי הקרבן לבעלים, שהרי צריכים הם להביא קרבן אחר. ואפילו אם היה זה קרבן נדבה, שאין הבעלים חייבים להביא קרבן אחר, מכל מקום מאחר ו"קשה הדבר בעיני הבעלים, שהרי רוצים הם להביא דורון", משום כך חייב הכהן המפגל לשלם את דמי הקרבן.