מסכת קינים: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

7 July 2010

23 June 2010

  • curprev 15:1515:15, 23 June 2010ויקיתלמיד talk contribs 207 bytes +207 דף חדש: מסכת קינים היא מסכת מסדר קדשים, המסכת עוסקת בהלכות קרבנות הבאים מן העופות. ==מפרשים על מסכת זו== *קן מפו…