מסכת קידושין: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

13 February 2020

23 June 2010

  • curprev 15:0815:08, 23 June 2010ויקיתלמיד talk contribs 416 bytes +416 דף חדש: מסכת קידושין היא מסכת מסדר נשים, היא עוסקת בהלכות קידושין, דיני תנאי בקידושין, כללים לגבי מצוות (אלו מצ…