מסכת חולין: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

12 February 2023

21 April 2015

7 July 2010

  • curprev 15:5615:56, 7 July 2010ויקיפיד מנוסה talk contribs 376 bytes +376 דף חדש: מסכת חולין היא המסכת השלישית בסדר קדשים, שלא כמו המסכתות האחרות בסדר זה חולין עוסקת בשחיטות שאינם בבי…