יורד עמו לחייו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אדם שכונה בכינוי "רשע" רשאי לרדת לחיי המכנה.


רש"י במסכת קידושין (דף כח, א) מפרש: "יורד עמו לחייו - מותר לשנאתו ואף למעט פרנסתו ולירד לאומנותו". ברם, במסכת בבא מציעא (דף עא, א) כותב רש"י: "יורד עמו לחייו - ואני שמעתי, רשאי לירד לתוך אומנתו של חברו ולמעט מזונותיו של חברו. וקשה בעיני שיתירו חכמים לישראל להנקם ולגמול רעה".