טבילת כלים: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

22 July 2023

19 July 2023

29 August 2016

26 April 2016

  • curprev 11:2011:20, 26 April 20160548528108 talk contribs 6,448 bytes +816 א. המקור לחיוב סתם כלי הבא מחו"ל הוא רב ולא חזקה ב. סכין שחיטה וכד' יש שפוטרים מטבילה לגמרי וכן הוא לגבי כלי חשמלי. undo

5 September 2012

18 January 2012

12 March 2009

16 February 2009

11 December 2008

8 December 2008