הומור בחינוך

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אחד האמצעים לשמור על עירנות התלמידים ועל הענין הוא ההומור. מצינו בגמרא שרבה לפני תחילת השיעור היה פותח במלתא דבדיחותא כדי לשמח את התלמידים.

תזאורוס לוגי[edit]

  • מילתא דבדיחותא לפני השיעור

תלמוד בבלי מסכת שבת דף ל עמוד ב "דרבה, מקמי דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא, ובדחי רבנן. לסוף יתיב באימתא ופתח בשמעתא". וכן מופיע בפסחים קיז. ובילקוט שמעוני מלכים ב' רמז רכו.