בפני נכתב ובפני נחתם

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

במקומות רבים נכתב בקצרה בפ"נ ובפ"נ.

הגדרה[edit]

שליח שמביא גט ממקום למקום [1] בחו"ל , או שהביא גט מחו"ל לא"י , ובזה"ז אף המביא גט מא"י לחו"ל , אם השליח עמד שם בשעת כתיבת הגט וחתימתו הרי זה אומר בפני שניים בפ"נ ובפ"נ ואח"כ יתן לה בפניהם ותתגרש בו [2] ואע"פ שאין מכירים את עדי הגט החתומים עליו [3]. ואם בה"ד שלפניו מתגרשת האשה מכירים את חתימת העדים אין השליח צ"ל בפ"נ ואין הבעל יכול לערער על הגט[4].

המביא גט בארץ ישראל[edit]

המביא גט בארץ ישראל אין צריך לומר בפ"נ ובפ"נ [5], ובזמן הזה אף המביא גט בארץ ישראל צריך לומר בפ"נ[6].

הערות שוליים[edit]

  1. הב"ש כתב דלדעת הרמב"ם אף בזה"ז רק המביא גט באותה המדינה ממקום למקום צריך לומר בפ"נ אך כשהביא במקום אחד א"צ לומר. לשיטת ר"ת המובא בתוס' (ו ע"א ד"ה שאני)בזה"ז בכ"מ נחשב כבני מחוזא שניידי ממקומם ולכן אף באותו מקום צ"ל בפ"נ ובפ"נ וכדבריהם פסק הרמ"א (שם ס"א) ועי' לקמן (ו ע"א)
  2. וגובה ע"י גט זה את כתובתה , אך לא את התוספת כתובה , כיוון שלמעשה לחא נתקיים הגט בשני עדים. ואם בא השליח בהרשאה מבי"ד נחשב כמי שנתקיים הגט בשני עדים וגובה גם תוספת כתובה (ב"ש סק"ב)
  3. רמב"ם גירושין (פ"ז ה"ה) שו"ע (אהע"ז סי' קמ"ב ס"א)
  4. פ"ת (סק"ד)
  5. רמב"ם (פ"ז ה"א)
  6. שו"ע (שם)