אבקת חלב נכרי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
יש לשכתב ערך זה
הסיבה לכך: א. איננו בעל ניסוח אנציקלופדי; ב. איננו מדוייק וחסר הפניות למקורות רבים;. אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

אבקת חלב נכרי היא מוצר חלב שהפיק גוי מחלב בהמה טהורה, ונחלקו הפוסקים בכשרותו, האם אסור כחלב נכרי או לא.

חלב נכרי[edit]

ערך מורחב - חלב נכרי

חלב נכרי‏[1] הוא חלב שנחלב על ידי אדם שאינו יהודי, כאשר לא נמצא יהודי בשטח החליבה, לאורך כל תהליך החליבה, כדי להשגיח שהגוי לא יערב חלב בהמה שאיננה כשרה.

חז"ל אסרו חלב זה בהנאה, שמא הגוי עירב בו חלב בהמה טמאה, ואין אפשרות לזהות את הדבר (ע"ז לה:), וכן נפסק להלכה (שולחן ערוך יו"ד קטו, א).

נחלקו הפוסקים מה הדין כאשר הגוי חלב את הבהמה ללא השגחת יהודי, אך אין ספק שלא התערבב בחלב בהמה טמאה ( פר"ח יו"ד קטו, ו וערוה"ש שם, טז מתירים וחת"ס יו"ד קז אוסר). בדורות האחרונים, ישנן מחלבות העומדות בפיקוח ממשלתי הבודק (בעזרת מעבדות משוכללות) שלא הוכנס לחלב שום חומר אחר, ובחלק מהמדינות הפיקוח מוודא גם שלא עירבו עם החלב חלב מבעלי חיים נוספים, לדעת חלק מהפוסקים חלב זה מותר בשתייה (שו"ת אגרות משה יו"ד ח"א סי' מז ועוד), ולדעת חלק מהם אסור(דרוש מקור).

לגבי מוצרים המופקים מחלב: יש מוצרים שחז"ל אמרו שאינם נכללים בגזירה, כגון חמאה( כיוון שאי אפשר ליצור חמאה מחלב בהמה טמאה כי אינו מעמיד שו"ע יו"ד קטו, ג), ויש מוצרים שחז"ל אסרום מטעמים נוספים כגון גבינות ( כי תהליך ייצורם בהעמדתם בקיבת נבילות וטריפות גמ' ע"ז לה.). האחרונים נחלקו האם איסור החלב תקף גם בנוגע לאבקת חלב נכרי, או שדינה כמחאה.

אבקת חלב[edit]

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקישיבה ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.

הפוסקים נחלקו בשאלה, האם גזירת חכמים על חלב עכו"ם נאמרה גם על מוצרים המופקים מן החלב, כלומר האם יש חשש שגם באבקת החלב ערבב הגוי חלב טמא, והאם דינה של האבקה כדין חלב שנחלב על ידי גוי. הבסיס למחלוקת הוא הדיון בשאלה האם אבקת חלב מוגדרת בתור חלב או שהיא שינתה את צורתה המקורית?

הדעה המקלה: מסתמכת על דעתו של הרב צבי פסח פרנק שגם לדעת בעל הר-צבי, שהתיר אבקת חלב נכרי, וכתב שאינה בכלל הגזירה, היינו רק בשעת הצורך, אך במצבים אחרים אף לדעתו יש מקום להחמיר, לפחות מצד המנהג(דרוש מקור).}} (שו"ת הר צבי יו"ד סי' קג), כי גזירת חכמים על איסור אכילה של חלב שנחלב על ידי גוי נאמרה רק על חלב בצורתו המקורית ולא על מוצרי לוואי המופקים ממנו כמו אבקת חלב(דרוש מקור), וזאת משום שאיסור חלב נכרי הוא רק מחשש תערובת חלב בהמה טמאה, ובמקום שאין בהמות טמאות ואין חשש לעירוב - חלב נכרי מותר, ואין לחשוש לחלב נכרי במקום שלא מצוי חלב טמא[דרושה הבהרה][2]. הרב צבי פסח פרנק מביא ראיה לדבר מדיני מוצרי גבינה וחמאה, איסור אכילת גבינה המיוצרת על ידי גוי אינו נובע מאיסור חלב נכרי[דרושה הבהרה], מכיוון שחלב טמא אינו מתגבן(דרוש מקור).

הדעה המחמירה: המהדרים נמנעו לאכול מוצרים שיוצרו מאבקת חלה נוכרי, הם הסתמכו על דעתו של החזון איש(דרוש מקור) האוסר אבקת חלב נכרי, וזאת משום, שלדעתו, יש להתייחס לאבקת חלב בתור חלב שהתייבש (ולא כמוצר חדש), היות והחלב שהתייבש, היינו האבקה, עדיין שומר על צורתו המקורית של החלב, והיא אף יכולה לחזור למתכונתו הרגילה של החלב.

(החזון איש מסכים עם הרצ"פ פרנק כי אין האבקת חלב כגבינה וכחמאה[דרושה הבהרה] שאין כאמור לחשוש בהם לתערובת חלב טמא).


הערות שוליים

  1. יש מקורות שהוא מכונה: חלב עכו"ם (- חלב עובדי כוכבים ומזלות), וזה בעקבות צנזורה נוצרית שהשמיטה את המילים "גוי" ו"נכרי" וחליפה אותם ב"עכו"ם", כאילו הלכות אלו אינם מתייחסות לגויים שאינם עובדים כוכבים ומזלות (אע"פ שמבחינת ההלכה הנצרות נחשבת עבודה זרה(דרוש מקור)).
  2. נימוק זה לא מובן, מדוע לא מצויות בהמות טמאות? מדוע זו עילה להכשיר רק אבקת חלב נכרי ולא את עצם החלב?