חטאת

From ויקישיבה
(Redirected from קרבן חטאת)
Jump to navigation Jump to search

קרבן שהיחיד או הצבור חייבים להביא לכפרה במקרים או בזמנים מסויימים. היא קרבן של קדשי קדשים.


על מה מביאים?[edit]

מביאים חטאת על חטא שנעשה בשוגג בלאו שזדונו כרת.

נזיר, יולדת ועוד מביאים קרבן חטאת כחלק מטהרתם.

חטאת יחיד[edit]

חטאת אדם רגיל מישראל שחטא. מוקרבת על מזבח העולה. דמה ניתן על ארבע קרנות המזבח. נאכלת לכהנים בעזרה.

חטאת נשיא[edit]

חטאת שמביא המלך. מוקרבת כמו חטאת יחיד. דיניו מפורטים במסכת הוריות. דורשים עליו את הפסוק "אשר נשיא יחטא" - אשרי הדור שנשיא שלו מביא קרבן על שגגתו. (ריב"ז, הוריות י:).

חטאות פנימיות[edit]

חטאות שדמם מוזה בתוך ההיכל, על מזבח הקטורת ולעבר הפרוכת. כל החטאות הפנימיות נשרפות כליל מלבד האימורים המוקרבים על המזבח.

חטאת כהן משיח[edit]

חטאת שמביא כהן גדול שנמשח בשמן המשחה. דיניו מפורטים במסכת הוריות.

חטאת העלם דבר של ציבור[edit]

קרבן שמביאים בית דין על הוראה שגויה, וכן נציגי הציבור. דיניו מפורטים במסכת הוריות.

שעירי חטאת של מוספין[edit]

שעירי חטאת שמקריבים בכל המועדים כולל ראש חודש (אך לא בשבת). הוא מובא כדי לכפר על טומאת מקדש וקדשיו.

מה מביאים?[edit]

יחיד שעירה או כבשה
נשיא שעיר
כהן משיח פר
ציבור פר ושעיר