תרופות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

תזאורוס לוגי[edit]

  • החושש בגרונו מטילין לו סם בתוך פיו בשבת מפני שהוא ספק נפשות (משנה יומא ח, ו).
  • אמר רב אסי א"ר יוחנן הניח חלב של שור הנסקל על גבי מכתו פטור לפי שכל איסורין שבתורה אין לוקין עליהם אלא דרך הנאתן.
  • אמר ליה רב לחייא בריה: לא תשתי סמא.
  • העושה אספלנית, בין בבגד בין בעור, טהורה. מלוגמא, בבגד, טהורה ובעור, טמאה.
  • מדת בשר ודם: אדם נותן סם לחבירו - לזה יפה ולזה קשה.
  • לחזזיתא: ליתי שב חיטי ארזנייתא, וניקלינהו אמרא חדתא , ונפיק משחא מינייהו ונישוף.
  • האי מאן דמחו ליה באלונכי דפרסאי - מיחייא לא חי; אדהכי והכי [אם יש שהות] ניספו ליה בשרא שמינא אגומרי [יאכל בשר שמן שצלוי על גחלים] וחמרא חייא [וישתה יין בלתי מזוג]; אפשר דחיי פורתא ומפקיד אביתיה.
  • אמר רב אידי בר אבין: האי מאן דבלע זיבורא - מיחייא לא חיי; אדהכי והכי נשקיה רביעתא דחלא שמזג [9]; אפשר דחיי פורתא ומפקיד לביתיה.


ראו גם[edit]