תערובת חמץ

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חמץ שמעורב עם דברים שאינם חמץ.


האוכל בפסח "חמץ על ידי תערובת", אם אכל כזית חמץ בתוך התערובת בכדי אכילת פרס (ע"ע), עובר על הלאו של "כל מחמצת לא תאכלו" וחייב מלקות; ואם אין בתערובת כזית חמץ בכדי אכילת פרס, אף על פי שאסור לאוכלו, מכל מקום אם אכלו אינו לוקה אלא מכין אותו מכת מרדות, ויש אומרים שאסור הוא מן התורה מדין "חצי שיעור".